Ставлення до зовнішності підлітків та інших вікових груп

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі показано ставлення до власної зовнішності як оцінний компонент «образу тіла», інтегральний компонент, що відображає емоції, почуття, оцінки, переконання, щодо власної зовнішності що виражаються у ступені задоволеності тілесною зовнішністю і зовнішнього вигляду в цілому, а також переконаннях і вчинках по відношенню до своєї зовнішності, на них впливають власні оцінки, з урахуванням сприйняття індивідом чужих ставлень до неї. Виявлено, що формування образу тіла відбувається під впливом різних соціальних фільтрів: сім’я, спільнота, етнічна або референтна група, релігія тощо, та отримується образ, який відповідає вимогам часу і суспільства. Ставлення до зовнішності у більшому ступені пов’язано з життєвими подіями чим з віковим фактором. Показано, що дівчата підліткового та юнацького віку мають більш негативно-забарвлений аспект схеми власного тіла, хлопці ж навпаки, не схильні підкорюватися негативно емоційно-забарвленими аспектами, щодо образу власного тіла. При порівнянні інших показників щодо ставлення до власної зовнішності респондентів статистичного значення між респондентами жіночої статі та респондентами чоловічої статі не виявлено. Виявлено, що позитивне тлумачення своєї зовнішності респондентами юнацького та підліткового віку є емоційно-збагаченим складовою ціннісно-чуттєвої сфери особистості що регулюють її переживання з соціальною реальністю. Життєвий стиль та якість життя має позитивні зв’язки зі змінними якості життя та здоров’я людини. Емоції молодих людей підліткового та юнацького віку відносно значущості зовнішнього обліку мають позитивний зв'язок зі ступенем задоволеності власною зовнішністю. Мотивація молодих людей, щодо вдосконалення власної зовнішності залежить від ступеню задоволеності власним тілом. The work shows the attitude towards one's own appearance as an evaluative component of "body image", an integral component that reflects emotions, feelings, assessments, beliefs about one's own appearance, which are expressed in the degree of satisfaction with one's physical appearance and appearance in general, as well as beliefs and actions on in relation to their appearance, they are influenced by their own assessments, taking into account the individual's perception of other people's attitudes towards her. It was found that the formation of body image takes place under the influence of various social filters: family, community, ethnic or reference group, religion, etc., and an image that meets the requirements of time and society is obtained. Attitudes towards appearance are more related to life events than to the age factor. It is shown that girls of adolescent and young age have a more negatively colored aspect of their own body scheme, while boys, on the contrary, are not inclined to obey negatively emotionally colored aspects of their own body image. When comparing other indicators regarding respondents' attitude to their own appearance, no statistical significance was found between female respondents and male respondents. It was revealed that the positive interpretation of one's appearance by the respondents of youth and adolescence is an emotionally enriched component of the value-sensual sphere of the personality that regulates its experiences with social reality. Lifestyle and quality of life have positive relationships with variables of quality of life and human health. The emotions of young people of teenage and youth age regarding the importance of external accounting have a positive relationship with the degree of satisfaction with their own appearance. The motivation of young people to improve their own appearance depends on the degree of satisfaction with their own body.
Опис
Ключові слова
зовнішність, образ тіла, схема тіла, фізичне Я, самооцінка, appearance, body image, body diagram, physical self, self-esteem
Цитування
Задоя І. А. Ставлення до зовнішності підлітків та інших вікових груп : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / І. А. Задоя ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 97 с.
Колекції