ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ПРОВІДНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ СУЧАСНОГО ШКОЛЯРА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В статті порушені питання правового виховання як провідного чинника формування дисциплінованості сучасного школяра. Процес формування дисциплінованості являє собою процес зміни мотивів, учинків та поведінки від «я так хочу, мені так подобається», до «так потрібно, у цьому полягає мій обов’язок». Формуванню дисциплінованості як риси особистості сучасного школяра сприяють такі основні чинники: організація навчально-виховного процесу в школі (чітка підготовка та проведення уроків, навантаження школярів на уроці, активізація їх уваги, різноманітні навчально-виховні засоби та прийоми; особистий приклад учителята його справедливість); дотримання школярем режиму; індивідуальна робота вчителя з учнями, вивчення мотивів учнівських учинків тощо; зв'язок з родиною, співпраця школи й родини. З-поміж цих чинників, беззаперечно, найважливішим є правове виховання школярів, яке сприяє підготовці молодого покоління до виконання громадянських обов’язків стосовно держави, праці, сім’ї. Кожна людина повинна знати норми й правила поведінки в суспільстві, свої права й обов’язки, основні положення про працю, одруження, шлюб і сім’ю, норми цивільного й кримінального кодексів та законодавства про охорону здоров’я й охорону праці, зокрема у відповідній галузі, до якої ця людина дотична. В статье затронуты вопросы правового воспитания как ведущего фактора формирования дисциплинированности современного школьника. Процесс формирования дисциплинированности представляет собой процесс изменения мотивов, поступков и поведения от «я так хочу, мне так нравится», «так нужно, в этом заключается мой долг». Формированию дисциплинированности как черты личности современного школьника способствуют следующие основные факторы: организация учебно-воспитательного процесса в школе (четкая подготовка и проведение уроков, нагрузки школьников на уроке, активизация их внимания, разнообразные учебно-воспитательные средства и приемы; личный пример учителя и его справедливость); соблюдение школьником режима; индивидуальная работа учителя с учащимися, изучение ученических мотивов поступков и т. п; связь с семьей, сотрудничество школы и семьи. Среди этих факторов, безусловно, важнейшим является правовое воспитание школьников, которое способствует подготовке молодого поколения к выполнению гражданских обязанностей в отношении государства, труда, семьи. Каждый человек должен знать нормы и правила поведения в обществе, свои права и обязанности, основные положения о труде, о браке, браке и семье, нормы гражданского и уголовного кодексов и законодательства об охране здоровья и охране труда, в частности в соответствующей отрасли, к которой этот человек соприкасается. In the article the issues of legal education as a leading factor in the formation of the modern discipline of the student. The process of discipline formation is a process of changes of motives, actions and behavior from "I want, I like it", "so you need, this is my duty." The formation of the discipline as a personality trait of the modern student contribute to the following key factors: the organization of the educational process in the school (clear the preparation and conduct of lessons, load students in the classroom, activation of a variety of educational tools and techniques; personal example uchitelya it justice); the student's compliance with conditions; individual work of teacher with students, a study of student motives and actions, etc; communication with the family, cooperation of school and family. Among these factors, of course, the most important is the legal education of pupils, which contributes to the preparation of young generation for performance of civic duties towards the state, work, family. Everyone should know the norms and rules of behavior in society, their rights and obligations, the main provisions on labor, marriage, marriage and the family, the rules of civil and criminal codes and laws on health protection and occupational safety, in particular in the relevant sector to which it touches people.
Опис
Ключові слова
право, правове виховання, формування дисциплінованості, сучасні школярі, правовое воспитание, формирование дисциплинированности, современные школьники, right, legal education, formation of a discipline, today's school students
Цитування
Шадріна А. В. Виховання як провідний чинник формування дисциплінованості сучасного школяра / А. В. Шадріна // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 8. – С. 227–229.