Деякі питання профілактики наркоманії у школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
Антинаркотичне виховання слід спрямовувати не просто на наркоманію у цілому, як на якесь нерозчленоване явище, а на кожний з її структурних елементів, на кожний її прояв: наркоманія - складне захворювання, що має багато фаз, які відображають і ступінь розвитку наркотичної залежності дитини, і ступінь наростання антисоціальності її, і збільшення складності боротьби з нею. Антинаркотическое воспитание следует направлять не просто на наркоманию в целом, как на какое-то нерасчлененное явление, а на каждый из ее структурных элементов, каждое её проявление : наркомания - сложное заболевание, имеющее много фаз, которые отражают и степень развития наркотической зависимости ребенка, и степень нарастания антисоциальности его, и увеличение сложности борьбы с ней. It has been noted in the article that antidrug education should be directed not only to the fight of drug addiction in whole as some undifferentiated phenomenon but to each of its structural element, to each of its manifestation. Drug addiction is a complex disease that has many stages which show the degree of development of child’s drug addiction, the degree of his antisocial growth and increase in complexity of the fight against drug addiction.
Опис
Ключові слова
профілактика, наркотична залежність, виховання, підлітковий вік, аспірантські роботи, профилактика, наркотическая зависимость, воспитания, подростковый возраст,, аспирантские работы, prevention, drug addiction, upbringing, postgraduate work
Цитування
Доля Р. В. Деякі питання профілактики наркоманії у школярів / Р. В. Доля // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 277–280.