ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ І ПЕДАГОГІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто формування культури академічної доброчесності майбутніх соціальних працівників і педагогів. В основі проявів академічної доброчесності лежить діяльність учасників освітнього процесу по дотриманню її принципів. Формуванню культури академічної доброчесності також сприяє проєктна діяльність здобувачів, яка є вкрай важливим напрямом успішної професійної діяльності в галузі соціальної роботи. Для формування культури академічної доброчесності здобувачів вищої освіти вкрай важливим є особистий приклад науково-педагогічних працівників кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки щодо здійснення викладацької й наукової діяльності: активні наукові пошуки через написання й захист дисертацій, участь в реалізації наукових проєктів, написання науково-методичної літератури, проведення наукових заходів (конференцій, семінарів), участь у тренінгах – є тим базисом, який формує науковий світогляд здобувачів вищої освіти – майбутніх соціальних працівників і педагогів. В статье рассмотрено формирование культуры академической доброчестности будущих социальных работников и педагогов. В основе проявлений академической доброчестности лежит деятельность участников образовательного процесса по соблюдению ее принципов. Формированию культуры академической доброчестности также способствует проектная деятельность соискателей, которая является крайне важным направлением успешной профессиональной деятельности в области социальной работы. Для формирования культуры академической доброчестности соискателей высшего образования крайне важным является личный пример научно-педагогических работников кафедры социальной работы и социальной педагогики по осуществлению преподавательской и научной деятельности: активные научные исследования через написание и защиту диссертаций, участие в реализации научных проектов, написание научно-методической литературы , проведение научных мероприятий (конференций, семинаров), участие в тренингах – является тем базисом, который формирует научное мировоззрение соискателей высшего образования – будущих социальных работников и педагогов. The article considers the formation of a culture of academic integrity of future social workers and teachers. At the heart of the manifestations of academic integrity is the activities of participants in the educational process to comply with its principles. The formation of a culture of academic integrity is also facilitated by the project activities of applicants, which is an extremely important area of ​​successful professional activity in the field of social work. For the formation of a culture of academic integrity of higher education students is extremely important personal example of research and teaching staff of the Department of Social Work and Social Pedagogy in teaching and research: active research through writing and defending dissertations, participation in research projects, writing scientific and methodological literature , conducting scientific events (conferences, seminars), participation in trainings – is the basis that forms the scientific worldview of higher education seekers – future social workers and teachers.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, соціальна педагогіка, культура академічної доброчесності, академическая доброчестность, социальная педагогика, культура академической доброчестности, academic integrity, social pedagogy, culture of academic integrity
Цитування
Романова І. А. Формування культури академічної доброчесності майбутніх соціальних працівників і педагогів / І. А. Романова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 8–10.