РОЗШИРЕННЯ НАТО І ПОЛІТИКА «ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ» ПІСЛЯ 1991 РОКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Тема «Розширення НАТО і політика «відкритих дверей» після 1991 року» висвітлює динаміку та ключові аспекти трансформації Північноатлантичного Альянсу після завершення «холодної війни». У роботі проаналізовано ключові події, стратегічні рішення та виклики, що постали на порядку денному міжнародної політики в контексті змін у міжнародній безпеці та геополітиці за умов розпаду Радянського Союзу. Досліджується вплив подій та конфліктів на стратегічні напрямки розвитку Альянсу у 1990-х – 2000-х рр. Увага акцентується на ключових етапах та факторах, що впливали на рішення НАТО щодо включення нових держав-членів. Зосереджуючись на політиці «відкритих дверей», дане дослідження розглядає принципи, програми Альянсу, які дозволяли країнам вступати в НАТО, та досліджує реакцію тих країн, які виступали проти такого розширення. Детальний аналіз розширення Організації Північноатлантичного договору після 1991 року дозволяє визначити ключові тенденції та взаємозв'язки, що виникли в контексті геополітичних перетворень та стратегічної еволюції Альянсу у досліджуваний період. The topic «NATO expansion and the policy of «open door» after 1991» highlights the dynamics and key aspects of the transformation of the North Atlantic Alliance after the end of the «Cold War». The paper analyzes the key events, strategic decisions and challenges that appeared on the agenda of international politics in the context of changes in international security and geopolitics under the conditions of the collapse of the Soviet Union. The influence of events and conflicts on the strategic directions of the Alliance's development in the 1990s – 2000s is studied. Attention is focused on the key stages and factors that influenced NATO's decision to include new member states. Focusing on the «open door» policy, this study examines the principles, programs of the Alliance that allowed countries to join NATO, and examines the response of those countries that opposed such expansion. A detailed analysis of the expansion of the North Atlantic Treaty Organization after 1991 allows us to identify key trends and relationships that arose in the context of geopolitical transformations and strategic evolution of the Alliance in the period under study.
Опис
Ключові слова
НАТО, «холодна війна», трансформація, розширення, стратегічна концепція, NATO, «Cold War», transformation, expansion, strategic concept
Цитування
Подолянко Р. В. Розширення НАТО і політика «відкритих дверей» після 1991 року : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Р. В. Подолянко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2024. – 69 с. : іл. + дод.
Колекції