Судова практика: випробування війною

Зображення мініатюри
Дата
2022-10-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Анотація
Автор статті стверджує, що на даний момент у країні склалася достатньо непроста ситуація, яка потребує рішучих дій та нешаблонних рішень задля надання українцям доступу до правосуддя в усіх областях та деокупованих територіях. Наразі, як ніколи, завдання, що постали перед судовою системою на шляху до якісного запровадження систем електронного судочинства, повинні вирішуватися без зволікань та з найбільш доступною результативністю, а надмірний формалізм в умовах воєнного стану може стати перепоною до захисту прав та інтересів громадян. Підкреслено, що державою забезпечується найбільш комфортні й можливі, на даний момент, умови, необхідні для ефективного та швидкого вирішення спору. Запровадження спочатку карантину, потім воєнного стану, незважаючи на негативні наслідки й суттєві обмеження, стали поштовхом для діджиталізації правосуддя, запровадження принципово нових процедур, спрямованих на захист прав, свобод та дотримання безпеки учасників судового розгляду. The author of the article claims that at the moment the country has a rather difficult situation, which requires decisive actions and non-standard solutions in order to provide Ukrainians with access to justice in all regions and de-occupied territories. Now, more than ever, the tasks faced by the judicial system on the way to the high-quality introduction of electronic justice systems must be solved without delay and with the most accessible effectiveness, and excessive formalism in the conditions of martial law can become an obstacle to protecting the rights and interests of citizens. It is emphasized that the state provides the most comfortable and possible, at the moment, conditions necessary for an effective and quick resolution of the dispute. The introduction of quarantine, then martial law, despite the negative consequences and significant restrictions, became an impetus for the digitalization of justice, the introduction of fundamentally new procedures aimed at protecting the rights, freedoms and safety of the participants in the trial.
Опис
Ключові слова
здійснення судочинства в умовах воєнного стану, запровадження систем електронного судочинства, діджиталізація правосуддя, студентські роботи, administration of justice under martial law, introduction of electronic justice systems, digitalization of justice, student works
Цитування
Шейко К. В. Судова практика: випробування війною / К. В. Шейко // Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : матеріали круглого столу до Дня юриста, Харків, 6 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; [за ред. О. О. Коваленко]. – Харків, 2022. – С. 139–142.
Колекції