МЕТАФОРИЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ DESIRE В ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ПІСЕНЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність дослідження полягає в зростаючому інтересі лінгвістичної науки до проблем суб’єктивності людини та її внутрішнього світу та потребою у всебічному висвітленні ключових концептів світової культури, до яких можна віднести концепт DESIRE/БАЖАННЯ. Мета дослідження – визначити засоби метафоричної вербалізації концепту DESIRE/БАЖАННЯ у сучасному англомовному пісенному світі. У ході аналізу наукових робіт, ми визначили, що концепт включає в себе такі складники, як вогонь, безпека життя, боротьба та ін. В аналізованих піснях реалізуються такі концептуальні метафори: «БАЖАННЯ – ВОГОНЬ», «БАЖАННЯ – СИЛА/ПЕРЕМОГА», «БАЖАННЯ – ГОЛОД/СПРАГА», «БАЖАННЯ – ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ», «БАЖАННЯ – МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ». Вербалізацію ціннісного компоненту концепту DESIRE/БАЖАННЯ ми розглянули з точки зору об’єктів, суб’єктів та оточуючого середовища, яке безпосередньо мало вплив на когнітивність. The topicality of the research is in the growing interest of linguistics in the problems of a person’s subjectivity, his/her inner world and the need for comprehensive coverage of key concepts of global culture, which include the concept of DESIRE. The purpose of the research is to determine the means of metaphorical verbalization of the DESIRE concept in the modern world of English-language songs. During the analysis of scientific works, we determined that this concept includes such elements as fire, life safety, struggle and etc. The following conceptual metaphors are realized in the songs under study: «DESIRE – FIRE», «DESIRE – FORCE/VICTORY», «DESIRE – HUNGER/THIRST», «DESIRE – NATURAL PHENOMENON», «DESIRE – LOCATION». The value component verbalisation of the DESIRE concept was considered in terms of objects, subjects and the surrounding environment, which had a direct impact on cognition.
Опис
Ключові слова
концепт DESIRE/БАЖАННЯ, концептуальна метафора, метафорична вербалізація, англомовні пісні, the DESIRE concept, conceptual metaphor, metaphorical verbalization, English-language songs
Цитування
Кабацька О. В. Метафорична вербалізація концепту DESIRE в текстах сучасних англомовних пісень : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / О. В. Кабацька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 61 с.
Колекції