Функціонально-стилістичні особливості відтворення чужого мовлення у романі М. Ортса „Lehrerzimmer“

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Ця кваліфікаційна робота проводить глибокий аналіз функціональних та стилістичних аспектів відтворення чужого мовлення у літературних творах, особливо акцентуючи увагу на романі М. Ортса "Lehrerzimmer". Головною метою дослідження є детальне вивчення та критична оцінка різних форм мовлення, включаючи пряму, непряму та невласно-пряму мову, а також аналіз їх впливу на стилістичне оформлення та художню конструкцію тексту. Дослідження також включає аналіз нюансів діалогу, монологу, та внутрішньої мови, розглядаючи їх роль у формуванні наративного стилю та вплив на сприйняття тексту читачем. Детально розглядаються інноваційні стратегії «Реципрокного читання» та їх застосування в контексті викладання німецької мови у старших шкільних класах. This qualification work conducts a deep analysis of the functional and stylistic aspects of reproducing others' speech in literary works, particularly emphasizing the novel "Lehrerzimmer" by Markus Orths. The primary goal of the study is to thoroughly examine and critically evaluate various forms of speech, including direct, indirect, and reported speech, as well as to analyse their impact on the stylistic composition and artistic structure of the text. The research also includes an analysis of the nuances of dialogue, monologue, and internal speech, examining their role in shaping the narrative style and their effect on the reader's perception of the text. Innovative "Reciprocal Reading" strategies and their application in the context of teaching German in higher school grades are thoroughly examined.
Опис
Ключові слова
німецька література, Маркус Ортс, пряма мова, непряма мова, невласне пряма мова, наративний стиль, стилістичні фігури, літературний прийом, імпліцитний автор, реципрокне читання, German literature, Markus Orths, direct speech, indirect speech, free indirect speech, narrative style, stylistic figures, literary technique, reciprocal reading, implied author
Цитування
Шебанова О. О. Функціонально-стилістичні особливості відтворення чужого мовлення у романі М. Ортса „Lehrerzimmer“ : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.022 Середня освіта (Мова і література (німецька)) / О. О. Шебанова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. заг. мовознавства і романо-герман. філології. – Харків, 2024. – 69 с. + дод.
Колекції