Роль художнього методу у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців з графічного дизайну

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME, ТОВ «Універсальний освітній простір «АКЦЕНТ»
Анотація
В статті розглянуто формування професійної підготовки майбутніх графічних дизайнерів використанням художнього методу, що дозволяє активізувати латеральне, нешаблонне мислення майбутнього фахівця. Застосування художнього методу під час формування професійної компетентності допомагає майбутнім фахівцям з графічного дизайну краще зрозуміти суголосність окремих образотворчих завдань з проектною діяльністю, колористичну єдність з композиційними акцентами, стимулює дизайнерське мислення, сприяє конкретизації образних уявлень (асоціативних образів) у нових предметних формах або явищах у творах дизайнерів. Осмислення та оволодіння художнім методом, як мистецькою категорією, дає можливість сформулювати загальні риси майбутнього дизайн-об'єкту і досягти якості його художньо-проектної візуалізації. The article considers the formation of professional training of future graphic designers using the artistic method, which allows to activate the lateral non-template thinking of the future specialist. The application of the artistic method in the formation of professional competence helps future graphic design specialists to better understand the consistency individual visual tasks with design activities, coloristic unity with compositional accents, stimulates design thinking, promotes concretization figurative representations (associative images) in new subject forms or phenomena in works of designers. Comprehension and mastery of the artistic method as an artistic category makes it possible to formulate general features of the future design object and achieve the quality of its artistic and design visualization.
Опис
Ключові слова
художній метод, професійна компетентність, графічний дизайн, artistic method, professional competence,, graphic design
Цитування
Дзю Дутин. Роль художнього методу у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців з графічного дизайну / Дзю Дутин // Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16–17 листоп. 2019 р. / Асоц. сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 297–299.