Особливості правового регулювання охорони праці на підприємстві

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що якісно розроблена у відповідності до сучасних стандартів безпеки система управління охороною праці на підприємстві є запорукою зниження ризиків аварійності та травматизму на виробництві та, відповідно, економічного успіху не тільки підприємства, але і держави в цілому. В статье рассмотрено, что качественно разработанная в соответствии с современными стандартами безопасности система управления охраной труда на предприятии является залогом снижения рисков аварийности и травматизма на производстве и, соответственно, экономического успеха не только предприятия, но и государства в целом. The article considers that a well-developed in accordance with modern safety standards management system of labor protection at the enterprise is the key to reducing the risk of accidents and injuries at work and, consequently, economic success not only enterprises but also the state as a whole.
Опис
Ключові слова
трудове право України, норми трудового права, охорона праці, промислові підприємства, сучасні стандарти безпеки, аспірантські роботи, трудовое право Украины, нормы трудового права, охрана труда, промышленные предприятия, современные стандарты безопасности, аспирантские работы, labor law of Ukraine, norms of labor law, оccupational health, industrial enterprises, modern safety standards, graduate work
Цитування
Лисенко М. І. Особливості правового регулювання охорони праці на підприємстві / М. І. Лисенко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 182–185.