System of continuous training of elementary school teachers to work with the gifted students: experimental research

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Education: Modern Discourses
Анотація
The study investigates the preparation of elementary school teachers for working with gifted students, and the process of its formation in the system of continuous pedagogical education. The methodological, theoretical and methodological principles of the study are presented. The study theoretically substantiated the main principles of the elementary school teachers’ preparation to work with gifted students. Core components are demonstrated to be motivational, cognitive, activity, reflexive and personal. The author’s scientific-methodical system of forming readiness elementary school teachers to work with gifted students in the conditions of continuous pedagogical education are presented The stages of its realization are determined and the effectiveness of implementation of the said system is experimentally proved. The criteria, indicators and levels of preparedness of elementary school teachers to work with gifted students are clarified. У статті розкрито методологічні, теоретичні та методичні засади дослідження готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями та процесу її формування в системі неперервної педагогічної освіти. У нашому дослідженні формування готовності учителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями в системі неперервної педагогічної освіти – це процес набуття вчителем початкової школи необхідних для роботи з обдарованими учнями мотиваційно-ціннісних орієнтацій, знань, умінь, професійно-особистісних якостей у системі вищої педагогічної освіти та удосконалення їх у системі післядипломної педагогічної освіти на засадах неперервності, наступності й перспективності. Готовність учителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями визначаємо як інтегративне особистісне утворення, що містить мотиваційний, когнітивний, діяльнісний і рефлексивно-особистісний компоненти та є умовою й регулятором успішної професійно-педагогічної діяльності з обдарованими школярами молодшого шкільного віку. Визначальним чинником готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями є системність знань, що обумовлює доцільність формування методологічних, теоретичних і методичних знань як елементів когнітивного компоненту досліджуваної готовності. На підставі аналізу наукових поглядів на суть і структуру педагогічних умінь обґрунтовано доцільність формування гностичних, проектувальних, конструктивних, організаційних, комунікативних умінь, що є складовими практичної готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями. Установлено, що здатність вчителя початкової школи до рефлексивного аналізу власної професійної діяльності та професійно важливі особистісні якості мають формуватися з урахуванням професійних вимог до змісту роботи вчителя початкової школи з обдарованими учнями. Формування готовності вчителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями забезпечується реалізацією цілісної, багаторівневої, багатокомпонентної науково-методичної системи як органічної єдності цільового, концептуального, змістово-процесуального, контрольно-коригувального та оцінно-результативного компонентів на засадах наступності й перспективності. Процес формування досліджуваної готовності мав розгалужену систему заходів і дій з формування готовності майбутніх учителів початкової школи і вчителів-практиків до роботи з обдарованими учнями, що охоплював університетську й післядипломну ланки неперервної педагогічної освіти. Поетапний процес формування досліджуваної готовності забезпечувався реалізацією багатокомпонентної науково-методичної системи в університетській (бакалаврат, магістратура), післядипломній (курсова, міжкурсова підготовка, самоосвіта) ланках неперервної педагогічної освіти, що в кожній з них конкретизувався в змісті, методах, формах, засобах досягнення оперативних, тактичних і стратегічної цілей. Розроблено й апробовано наскрізну навчальну програму формування готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями, створено навчально-методичні комплекти, що забезпечують її реалізацію.
Опис
Ключові слова
continuous pedagogical education, elementary school, formation, giftedness, readiness, scientific-methodical system, teacher, неперервна педагогічна освіта, початкова школа, формування, обдарованість, готовність, науково-методична система, вчитель
Цитування
Ushmarova V. / V. Ushmarova, I.Gavrysh, O. Kholtobina // Education: Modern Discourses. – 2021. – № 4. – Pp. 76–89.