ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДО ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕЗАДАПТОВАНИХ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

dc.contributor.authorБосяченко, К. М.
dc.date.accessioned2024-02-05T09:12:25Z
dc.date.available2024-02-05T09:12:25Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractКваліфікаційна робота присвячена проблемі пошуку ефективних засобів підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування моральної культури дезадаптованих підлітків у закладах загальної середньої освіти Мета дослідження передбачала теоретичне обґрунтування, розробку та експериментальну перевірку навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування моральної культури дезадаптованих підлітків у закладах загальної середньої освіти. Теоретичне значення дослідження вбачаємо в тому, що конкретизовано зміст поняття «моральна культура підлітка»; вперше уточнено та систематизовано досвід та наукові погляди на зміст і організацію підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування моральної культури дезадаптованих підлітків у закладах загальної середньої освіти; розроблено й експериментально перевірено навчально-методичне забезпечення підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування моральної культури дезадаптованих підлітків у закладах загальної середньої освіти; уточнено критерії, показники та рівні сформованості компонентів готовності здобувачів вищої освіти до формування моральної культури дезадаптованих підлітків у закладах загальної середньої освіти. Практичне значення результатів дослідження полягає в розробці та упровадженні в процес освітньо-професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів навчально-методичних матеріалів, що забезпечують їхню підготовку до роботи з дезадаптованими підлітками у закладах загальної середньої освіти, визначенні методичних рекомендацій для викладачів закладів вищої освіти з організації освітнього процесу, спрямованого на підвищення рівня готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з дезадаптованими підлітками у закладах загальної середньої освіти. Результати дослідження можуть бути використані в процесі професійної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота, а також під час проходження виробничої практики у закладах вищої освіти здобувачів спеціальності 231 «Соціальна робота». У першому розділі кваліфікаційної роботи К. Босяченко на основі аналізу наукових джерел визначено поняття дезадаптації як інтегрального поняття, що відбиває різні прояви соціального, психологічного чи комплексного неблагополуччя особистості, незалежно від джерела, природи та ступеня прояву; сутність поняття моральної культури підлітка і соціально-педагогічної діяльності з формування моральної культури дезадаптованих підлітків як процесу взаємодії соціального педагога та здобувачів закладу загальної середньої освіти, спрямований на інтеріоризацію особистістю підлітка системи духовно-моральних цінностей суспільства та закріплення цієї системи у відносинах людини до навколишнього світу, до людей, до самого себе. У другому розділі К. Босяченко окреслено зміст та особливості підготовки майбутнього соціального педагога до формування моральної культури дезадаптованих підлітків у закладах загальної середньої освіти; розглянуто готовність майбутніх соціальних педагогів до означеного виду діяльності (у тому числі визначено її компоненти); зазначено, що основними аспектами навчально-методичного забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти – майбутніх соціальних педагогів є: використання інтерактивних методів навчання (рольові ігри, проєктна діяльність, кейси, тренінги); реалізація модульних технологій навчання; організація самостійної роботи здобувачів таким чином, щоб формувати уміння і навички пошуку інформації, роботи в колективі, дисциплінованість; обґрунтовано та розроблено навчально-методичне забезпечення, яке дозволяє підвищити рівень професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до відповідного напряму професійної діяльності. У третьому розділі наукового дослідження К. Босяченко представлено результати експериментального впровадження навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування моральної культури дезадаптованих підлітків у закладах загальної середньої освіти, що сприяло підвищенню рівня їхньої професійної готовності у зазначеному напрямі професійної діяльності. The qualification work is devoted to the problem of finding effective means of preparing future social educators for the formation of the moral culture of maladjusted adolescents in general secondary education institutions The purpose of the study included the theoretical justification, development and experimental testing of educational and methodological support for the preparation of future social educators for the formation of the moral culture of maladjusted adolescents in general secondary education. We see the theoretical significance of the study in the fact that the content of the concept “moral culture of a teenager” is specified; For the first time, experience and scientific views on the content and organization of training future social educators for the formation of the moral culture of maladjusted adolescents in general secondary education institutions have been clarified and systematized; educational and methodological support for the preparation of future social educators for the formation of the moral culture of maladjusted adolescents in general secondary education institutions has been developed and experimentally tested; The criteria, indicators and levels of formation of the components of readiness of higher education applicants for the formation of the moral culture of maladjusted adolescents in institutions of general secondary education have been clarified. The practical significance of the research results lies in the development and implementation in the process of educational and professional training of future social teachers of educational and methodological materials that ensure their preparation for working with maladjusted adolescents in institutions of general secondary education, the determination of methodological recommendations for higher education teachers on the organization of the educational process aimed at to increase the level of readiness of future social educators to work with maladjusted adolescents in general education institutions. The results of the study can be used in the process of professional training of applicants for higher education in specialty 231 Social Work, as well as during practical training in institutions of higher education for applicants for specialty 231 Social Work. In the first chapter of K. Bosyachenko’s qualifying work, based on an analysis of scientific sources, the concept of maladaptation is defined as an integral concept, reflecting various manifestations of social, psychological or complex ill-being of an individual, regardless of the source, nature and degree of manifestation; the essence of the concept of a teenager’s moral culture and socio-pedagogical activities for the formation of the moral culture of maladjusted teenagers as a process of interaction between a social teacher and applicants for a general secondary education institution, aimed at internalizing by the teenager’s personality the system of spiritual and moral values of society and consolidating this system in a person’s relationship with the world around him, to people, to yourself. The second chapter of K. Bosyachenko outlines the content and features of preparing a future social teacher for the formation of the moral culture of maladjusted adolescents in general secondary education institutions; the readiness of future social educators for this type of activity is considered (including its components are identified); It was noted that the main aspects of educational and methodological support for the training of higher education applicants - future social educators: the use of interactive teaching methods (role-playing games, project activities, cases, trainings); implementation of modular learning technologies; organizing self-session work for applicants in such a way as to develop skills in information search, teamwork, and discipline; educational and methodological support has been justified and developed to increase the level of professional readiness of future social educators for the corresponding area of professional activity. The third chapter of K. Bosyachenko’s scientific research presents the results of the experimental implementation of educational and methodological support for the preparation of future social educators for the formation of the moral culture of maladjusted adolescents in general secondary education institutions, which contributed to increasing their professional readiness in this area of professional activity.
dc.identifier.citationБосяченко К. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування моральної культури дезадаптованих підлітків у закладах загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 231 Соціальна робота / К. М. Босяченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Харків, 2024. – 90 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13807
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпідготовка
dc.subjectготовність
dc.subjectсоціальний педагог
dc.subjectзасіб
dc.subjectкомпетенція
dc.subjectнавчально-методичне забезпечення
dc.subjectдезадаптовані підлітки
dc.subjectзаклад загальної середньої освіти
dc.subjectpreparation
dc.subjectreadiness
dc.subjectsocial teacher
dc.subjectmeans
dc.subjectcompetence
dc.subjecteducational and methodological support
dc.subjectmaladjusted teenagers
dc.subjectinstitution of general secondary education
dc.titleПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДО ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕЗАДАПТОВАНИХ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
dc.title.alternativePreparation of future social educators for the formation of the moral culture of maladjusted adolescents in general secondary education institutions
dc.typeOther
Файли
Колекції