Семантика й прагматика повторів у масмедійному мовленні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою дипломної роботи є виявити семантико-стилістичні й функціональні особливості повторів у масмедійних текстах. У першому розділі висвітлені теоретичні засади вивчення масмедійних текстів, їхні функціональні особливості, поняття «повтор» у сучасній лінгвістиці. Також досліджено підходи мовознавців до класифікації повторів за такими ознаками: функції в мові, лінеарність, семантика, частота вживання в тексті, експліцитність, специфіка мовного вираження, точність відтворювання мовних одиниць, відповідні мовні рівні. У другому розділі проаналізовано лексичні й синтаксичні повтори, повтор як засіб творення стилістичних фігур: анафори, епіфори, анадиплози, ампліфікації, градації. Виявлено, що найчастотнішими функціями, які реалізує повтор є: власне репрезентативна, акцентуаційна, емоційно-експресивна, оцінна й декларативна. У третьому розділі представлені завдання для практики з курсу «Стилістика», що сприяють закріпленню на практиці теоретичних знань, виробленню й удосконаленню набутих навичок. У магістерській роботі представлені висновки щодо особливостей вживання повтору в масмедійних текстах, який є засобом впливу на реципієнта. The aim of the thesis is to identify the semantic, stylistic and functional features of repetitions in mass media texts. The first chapter highlights the theoretical foundations of the study of mass media texts, their functional features, the concept of "repetition" in modern linguistics. The approaches of linguists to the classification of repetitions according to the following features were also investigated: functions in the language, linearity, semantics, frequency of use in the text, explicitness, specificity of language expression, accuracy of reproduction of language units, corresponding language levels. The second chapter analyzes lexical and syntactic repetitions, repetition as a means of creating stylistic figures: anaphora, epiphora, anadiplosis, amplification, gradation. It was found that the most frequent functions realized by repetition are: actually representative, accentuation, emotional-expressive, evaluative and declarative. The third section presents practice tasks from the Stylistics course, which contribute to the consolidation of theoretical knowledge in practice, the development and improvement of acquired skills. The master's thesis presents conclusions on the peculiarities of the use of repetition in mass media texts, which is a means of influencing the recipient.
Опис
Ключові слова
повтор, лексичний повтор, синтаксичний повтор, стилістичні фігури, анафора, епіфора, анадиплоза, ампліфікація, масмедійний текст, repetition, lexical repetition, syntactic repetition, stylistic figures, anaphora, epiphora, anadiplosis, amplification, mass media text
Цитування
Михайленко М. О. Семантика й прагматика повторів у масмедійному мовленні : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр / М. О. Михайленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. мови. – Харків, 2022. – 71 с. : табл. + дод.
Колекції