Програма діяльності вчителя у період адаптації першокласників до навчання в НУШ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено програму діяльності вчителя у період адаптації першокласників до навчання в НУШ. У програмній діяльності вчителя з адаптації першокласників до навчання в НУШ, діти повинні набути знань, умінь та навичок, які допоможуть висловлювати свою думку, виявляти свою життєву позицію, вміти вибачатися і приймати вибачення, запрошувати інших до спільної роботи, бути привітними, брати участь у спільній роботі згідно з домовленістю, зобов’язаннями. Визначено, що успішна реалізація програми адаптації гарантуватиме кожній дитині оволодіння навчальними матеріалами, комфортне середовище у шкільному середовищі, високу результативність збереження фізичного та психічного здоров’я. The work examines the teacher's activity program during the period of adaptation of first-graders before studying at NUS. In the program activity of the teacher on the adaptation of first-graders to study at the National Academy of Sciences, children must acquire knowledge, abilities and skills that will help express their opinion, reveal their position in life, be able to apologize and accept apologies, invite others to work together, be friendly, participate in joint work in accordance with the agreement, obligations. It was determined that the successful implementation of the adaptation program will guarantee each child mastery of educational materials, a comfortable environment in the school environment, high effectiveness of maintaining physical and mental health.
Опис
Ключові слова
початкова школа, адаптація, Нова українська школа, магістерські роботи, Elementary School, adaptation, new Ukrainian school, master's work
Цитування
Левацька А. Програма діяльності вчителя у період адаптації першокласників до навчання в НУШ / А. Левацька // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 53.