ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 5 КЛАСУ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Роботу присвячено проблемі формування математичної компетентності учнів 5 класів середньої загальноосвітньої школи в умовах НУШ. Проведено аналіз науково-методичної бази дослідження. Розглянуто основні підходи до визначення суті понять «компетентність», «компетентнісний підхід», «ключова компетентність», «предметна компетентність», «математична компетентність», проведено їх уточнення в контексті теми дослідження. Розглянуто складові математичної компетентності. Розглянуто основні психолого-педагогічні проблеми, дидактичні принципи та умови формування математичної компетентності учнів 5 класів. Розроблено методику формування в учнів 5 класів математичної компетентності. Для чого схарактеризовано засоби і методи формування математичної компетентності учнів 5 класів в умовах НУШ із застосуванням компетентнісного, діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів. Наведено основні результати експериментальної перевірки розробленої методики. Схарактеризовано систему задач практичного спрямування для формування математичної компетентності учнів 5 класів в умовах НУШ. На прикладах компетентнісно-орієнтованих задач наведено рекомендації щодо застосування методики в педагогічній практиці. The work is devoted to the problem of forming mathematical competence of pupils of the 5th grade of secondary school in the conditions of NUS. The scientific and methodological basis of the study is analysed. The following are considered the main approaches to defining the essence of the concepts of "competence", "competence approach", "key competence", "subject competence", "mathematical competence", and their clarification in the in the context of the research topic. The components of mathematical competence are considered. The main psychological and pedagogical problems, didactic principles and conditions for the formation of mathematical competence of pupils in grades 5 are considered. The following have been developed a methodology for the formation of mathematical competence in grade 5 pupils. For what to characterise the means and methods of forming mathematical competence of grade 5 pupils in the conditions of the NUS with the use of competence-based, activity-based and personality-oriented approaches. The main results of of the experimental verification of the developed methodology. The system of of practical tasks for the formation of mathematical competence of pupils of the 5th grade in the conditions of NUS. On the examples of competence-oriented tasks, recommendations for the application of the methodology in pedagogical practice.
Опис
Ключові слова
математична компетентність, НУШ, формування, методика, інновації, сучасні технології, наочність, інтеграція, mathematical competence, NUS, formation, methodology, innovation, modern technologies, visibility, integration
Цитування
Міщенко Р. Г. Формування математичної компетентності учнів 5 класу в умовах Нової української школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Математика) / Р. Г. Міщенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2022. – 144 с. : табл. + дод.
Колекції