ПРАВО НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ: ДИНАМІКА ЗМІСТУ У ПЕРІОД ДІЇ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Події 24 лютого 2022 року активізували наукові пошуки та практичну доцільність розгляду права на соціальний захист, адже саме розпочата війна в Україні стала тим фактором, який суттєво знизив рівень соціальної захищеності українців і вивів на перший план і без того гострі проблеми цієї площини, додавши нових, пов’язаних із втратою українцями своїх домівок, змусивши шукати постійного чи тимчасового притулку та підтримки у налагодженні свого життя. Наголошено, що Україна оперативно спрацювала на виклики війни, кинуті не тільки, вже звично визнаним соціально вразливим категоріям населення, але й тим, які значно поповнили перелік осіб і які стали потребувати соціального захисту внаслідок втрати свого житла. Зазначено, що з огляду на зобов’язання України перед країнами Європейського Союзу розвиватися у європейському напрямі, захищаючи права і свободи людини, визначені Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони в законодавстві і було розширено можливості щодо реалізації права на соціальний захист за рахунок розширення соціальних ризиків, адже Україна виконує своє призначення соціальної держави, визначене у Конституції України. The events of February 24, 2022 intensified scientific research and the practical expediency of considering the right to social protection, because the war that started in Ukraine became the factor that significantly reduced the level of social security of Ukrainians and brought to the fore the already acute problems of this plane, adding new ones. related to Ukrainians losing their homes, forcing them to seek permanent or temporary shelter and support in rebuilding their lives. It was emphasized that Ukraine promptly responded to the challenges of the war, thrown not only at the already commonly recognized socially vulnerable categories of the population, but also to those who significantly added to the list of persons and who became in need of social protection due to the loss of their housing. It is noted that in view of the obligations of Ukraine to the countries of the European Union to develop in the European direction, protecting human rights and freedoms, defined by the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states , on the other hand, the legislation expanded the possibilities for realizing the right to social protection due to the expansion of social risks, because Ukraine fulfills its role as a social state, defined in the Constitution of Ukraine.
Опис
Ключові слова
соціальний захист, російсько-українська війна, біженці, права людини, social protection, Russian-Ukrainian war, refugees, human rights
Цитування
Коваленко О. О. Право на соціальний захист і соціальні ризики: динаміка змісту у період дії режиму воєнного стану в Україні крізь призму зобов’язань Угоди про асоціацію з ЄС / О. О. Коваленко // Права та основоположні свободи людини у контексті євроінтеграції України : круглий стіл до Дня юриста, 4 жовт. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 12–15.