ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗУ МИТЦЯ В РОМАНІ ЛЮБКА ДЕРЕША «ТАМ, ДЕ ВІТЕР»

dc.contributor.authorМіхта, К. В.
dc.date.accessioned2023-05-10T16:18:07Z
dc.date.available2023-05-10T16:18:07Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ статті розглядається образ митця у романі сучасного українського письменника Любка Дереша «Там, де вітер». Мета: визначення естетичної та етичної позиції сучасного митця через аналіз образу головного героя роману «Там, де вітер», письменника Макса Тарнавського, який втілює у собі alter ego автора. Окреслене коло основних проблем, яких торкається автор роману. У першу чергу це пошуки відповіді на питання, яким повинен бути сучасний митець, якою є його роль у суспільному житті України. Розглянуті відносини між героєм-письменником та читачами його творів. Доведено, що в романі Любка Дереша наявні основні жанрові ознаки Kunstlerroman’у, архітектоніка якого має складну будову: це «текст у тексті». По-перше, у романі є декілька різножанрових вставних текстів, автором яких вважається головний герой, подруге, романи письменника Любка Дереша і його персонажа Макса Тарнавського мають ідентичну назву, що дає підстави для ототожнення естетичних поглядів автора і героя. Авторка статті приходить до висновку, що в романі «Там, де вітер» відображений складний процес самоідентифікації письменника, який намагається подолати важку екзистенційну кризу, як внутрішню (страх втратити свій мистецький дар), так і зовнішню (провал останнього роману, небажання відповідати вимогам «етносфери», тобто суспільства, у результаті чого вінпереживає почуття самотності, опинившись за межами літературного мейнстриму). Подорож героя супроводжується постмодерним іронічним випробовуванням себе, свого літературного стилю, а основними формами саморефлексії стають постійний внутрішній діалог, який веде герой сам із собою, та діалог між екстрадієгетичним наратором і героєм. Модель творчої особистості, сформована Любком Дерешем у романі «Там, де вітер», спирається на постмодерністську традицію тексту, який сам себе створює і одночасно інтерпретує (метарефлексія), що призводить до ефекту постійного мерехтіння смислів, реального та уявного світів. The article deals with the image of the artist in the novel Where the Wind Is by the contemporary Ukrainian writer Ljubko Deresch. The aim is to define the aesthetic and ethical position of the contemporary artist through the analysis of the image of the protagonist of the novel, writer Max Tarnavsky, who embodies the author's alter ego. The range of the main problems raised by the author of the novel is outlined. First of all, it is a search for an answer to the question, what should be a modern artist, what is his role in public life of Ukraine. The relations between a hero-writer and readers of his works are considered. It is proved that Ljubko Deresch's novel has the main genre features of kьnstler romance, the architecture of which has a complex structure: it is a “text within a text”. Firstly, the novel contains several inset texts of different genres, whose author is considered to be the protagonist; secondly, the novels of Ljubko Deresch and his protagonist Max Tarnavsky have the same title, which gives grounds for equating the aesthetic views of the author and the protagonist. The author of the article concludes that the novel Where the Wind Is reflects a complex process of self-identification of the writer, who is trying to overcome a difficult existential crisis, both internal (fear of losing his artistic talent) and external (the failure of the last novel, unwillingness to meet the requirements of “ethnosphere”, that is, society, resulting in a sense of loneliness, being outside the literary mainstream). The hero's journey is accompanied by a postmodern ironic examination of himself and his literary style, and the main forms of self-reflection are the constant internal dialogue that the hero has with himself and the dialogue between the extradiegetic narrator and the hero. The model of the creative persona formed by Ljubko Deresch in his novel Where the Wind Is is based on the postmodern tradition of the text, which simultaneously creates and interprets itself (metareflexion), which leads to the effect of constant flickering of meanings, constantly shifting the narrative between the real and imaginary worlds.
dc.identifier.citationМіхта К. В. Художнє моделювання образу митця в романі Любка Дереша "Там, де вітер" / К. В. Міхта // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2022. – Вип. 2 (100). – С. 87–108.
dc.identifier.issn2312-1068 (Print)
dc.identifier.issn2312-1076 (Online)
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11171
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectЛюбко Дереш
dc.subjectроман про митця
dc.subjectметарефлексія
dc.subjectчитач і письменник
dc.subjectобраз героя-письменника
dc.subjectLjubko Deresch
dc.subjectnovel about an artist
dc.subjectmetareflexion
dc.subjectreader and writer
dc.subjectimage of the hero-writer
dc.titleХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗУ МИТЦЯ В РОМАНІ ЛЮБКА ДЕРЕША «ТАМ, ДЕ ВІТЕР»
dc.title.alternativeARTISTIC MODELLING OF THE ARTIST'S IMAGE IN THE NOVEL "WHERE THE WIND IS" BY LUKAS DEREŠ
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Nzl_2022_2_7.pdf
Розмір:
461.31 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: