ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою статті є визначення легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та аналіз проблем кваліфікації цього кримінального правопорушення. У статті проаналізовано склад правопорушення, передбачений ст. 209 Кримінального кодексу України. Здійснено прикладний аналіз, що полегшить процес кваліфікації аналізованого діяння. Описується кожен елемент складу правопорушення, зокрема об’єктивний бік, який є достатньо об’ємним щодо кількості предикатних діянь, тобто набуття, володіння, використання майна, розпорядження майном, переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження. Досліджується суб’єктивний бік та особливості суб’єкта. Розглянуто суміжні склади кримінальних правопорушень, наслідком чого є визначення підстав для розмежування зазначених правопорушень. Наведено рішення судів першої інстанції, якими підтверджуються або спростовуються спорідненість відмивання доходів з іншими правопорушеннями. Як висновки наведено аргументації недосконалості диспозиції статті 209 КК України.The article analyzes the composition of the offense envisaged by Art. 209 of he Criminal Code of Ukraine (hereinafter referred to as the Criminal Code of Ukraine). The analysis has an applied character that will facilitate the qualification of the analyzed act. Each element of the offense is described, with special attention paid to the objective side, which is sufficiently clear in the understanding of the number of predicate acts, namely acquisition, possession, use, disposal of property, moving, changing the form (transformation) of such property, or committing actions aimed at hiding, masking the origin of such property or possession of such property, the right to such property, the source of its origin, location. After the description of the objective side the subjective side and peculiarities of the subject are investigated. The related components of criminal offenses were considered, the result of which is an understanding of the grounds for the division of these offenses. The first instance courts’ decisions, which are confirmed or refuted by the controversy of the laundering of income with other offenses, are cited. The conclusions cite the arguments of the inperfection of the position of Article 209 of the Criminal Code of Ukraine.
Опис
Ключові слова
легалізація, відмивання, предикатне діяння, кваліфікація, корупція, доходи, отримані злочинним шляхом, legalization, laundering, predicate act, qualification, corruption, proceeds derived from crime
Цитування
Шейко К. В. Деякі проблеми кваліфікації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом / К. В. Шейко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2022. – Вип. 36. – С. 143–150.