ХУДОЖНІЙ ДИСКУРС У ВИМІРІ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗМУ: ЛІНГВОСТИЛІСТИКА ЕМОЦІЙНО-ПОЧУТТЄВОГО Й РАЦІОНАЛЬНО-ЛОГІЧНОГО (РЕЦЕПЦІЯ НАУКОВОГО ДОРОБКУ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА ОЛЬГИ МУРОМЦЕВОЇ ДО 85-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

dc.contributor.authorПетрова Озель, Л.
dc.date.accessioned2023-09-13T11:02:36Z
dc.date.available2023-09-13T11:02:36Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ публікації розглянуто літературно-художній дискурс з точки зору концепції доктора філологічних наук, професора О. Г. Муромцевої, зокрема з урахуванням значної дослідницької уваги, яку зосередила науковиця на аналізі лексико-семантичних та стилістичних засобів емоційно-почуттєвого та раціонально-логічного складників образного мислення, лінгвостилістичні реалізації яких у текстах класиків української літератури засвідчують неперервність процесів інтелектуального поступу українського художнього мовлення. Праці доктора філологічних наук, професора О. Муромцевої, присвячені аналізу мовотворчості класиків української літератури ХІХ–ХХ ст., засвідчують прагнення авторки з лінгвостилістичної та етнокультурологічної точки зору осмислити традиції представлення почуттєвості та емоціоналізму в дискурсі майстрів українського художнього слова, дають підстави резюмувати, що рівнобіжно з розширенням семантики емоційно-експресивної лексики помітний інший напрям — виразне тяжіння до передачі мисленнєвих, раціонально-логічних настанов за допомогою системи специфічних мовних засобів: термінів різних галузей знань, абстрактної лексики, власних імен, неологізмів, архаїчних елементів, зокрема старослов’янізмів, суспільно-політичної, економічної лексики, назв різних сфер науки й культури. The publication examines the literary and artistic discourse from the point of view of the Doctor of Philological Sciences, Professor O. G. Muromtseva, in particular, taking into account the significant research attention that the scientist focused on the analysis of lexical-semantic and stylistic means of emotional-sensual and rational-logical components of figurative thinking , whose linguistic-stylistic realizations in the texts of the classics of Ukrainian literature testify to the continuity of the processes of intellectual progress of Ukrainian artistic speech. The works of the doctor of philological sciences, professor O. Muromtseva, devoted to the analysis of the language creation of the classics of Ukrainian literature of the 19th-20th centuries, testify to the author’s desire from the linguistic and ethnocultural point of view to understand the traditions of the presentation of sensuality and emotionalism in the discourse of the masters of the Ukrainian artistic word, give grounds to summarize that with the expansion of the semantics of emotional and expressive vocabulary, another direction is noticeable - a distinct tendency to convey thinking, rational and logical instructions using a system of specific linguistic means: terms of various fields of knowledge, abstract vocabulary, proper names, neologisms, archaic elements, in particular Old Slavic idioms, socially - political, economic vocabulary, names of various fields of science and culture.
dc.identifier.citationПетрова Озель Л. Художній дискурс у вимірі інтелектуалізму: лінгвостилістика емоційно-почуттєвого й раціонально-логічного (рецепція наукового доробку доктора філологічних наук, професора Ольги Муромцевої до 85-річчя від дня народження) / Л. Петрова Озель // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 10. – С. 11–21.
dc.identifier.isbn978-966-1630-61-0
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12429
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
dc.subjectукраїнська мова
dc.subjectхудожній дискурс
dc.subjectлінгвостилістика
dc.subjectсемантика
dc.subjectлексика
dc.subjectМуромцева О. Г.
dc.subjectUkrainian language
dc.subjectstic stylistics
dc.subjectartistic discourse
dc.subjectlinguistic stylistics
dc.subjectsemantics
dc.subjectvocabulary
dc.subjectO. G. Muromtseva
dc.titleХУДОЖНІЙ ДИСКУРС У ВИМІРІ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗМУ: ЛІНГВОСТИЛІСТИКА ЕМОЦІЙНО-ПОЧУТТЄВОГО Й РАЦІОНАЛЬНО-ЛОГІЧНОГО (РЕЦЕПЦІЯ НАУКОВОГО ДОРОБКУ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА ОЛЬГИ МУРОМЦЕВОЇ ДО 85-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
dc.title.alternativeARTISTIC DISCOURSE IN THE DIMENSION OF INTELLECTUALISM: EMOTIONAL-SENSITIVE LINGUISTICS AND RATIONAL-LOGICAL (RECEPTION OF SCIENTIFIC WORK OF THE DOCTOR OF PHILOLOGICAL SCIENCES, TO THE 85TH ANNIVERSARY OF PROFESSOR OLGA MUROMTSEVA)
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Петрова Озель Л. Художній дискурс у вимірі інтелектуалізму.pdf
Розмір:
13.71 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: