Еротизм у ліриці Юрка Іздрика

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автором було досліджено вияви еротизму в сучасній українській поезії. Еротична лірика як один із жанрів повинна бути повноправним об’єктом висвітлення теорії та історії письменства. Сексуальні переживання, будучи найбільш пов’язаними зі сферою підсвідомого, являють собою величезний потенціал для створення індивідуальних художніх образів і картин. Ліричні твори Юрка Іздрика – це вияв еротичного почуття. В данной статье автором были исследованы проявления эротизма в современной украинской поэзии. Эротическая лирика как один из жанров должна являться полноправным объектом освещения теории и истории письменности. Сексуальные переживания, являясь наиболее связанными со сферой подсознательного, являют собой огромный потенциал для создания индивидуальных художественных образов и картин. Лирические произведения Юрия Издрика – это проявление эротического чувства. In this article, the author explored the manifestations of eroticism in modern Ukrainian poetry. Erotic lyrics as one of the genres should be a full-fledged subject of illumination in the theory and history of writing. Sexual experience, being the most connected with the sphere of the subconscious, is a huge potential for the creation of individual artistic images and pictures. Yuri Izdrik's lyrical works are a manifestation of erotic feeling.
Опис
Ключові слова
еротична лірика, Іздрик Ю., сучасна українська поезія, эротическая лирика, Издрик Ю., современная украинская поэзия, erotic lyrics, Izdrik Yu., modern ukrainian poetry
Цитування
Катриченко К. С. Еротизм у ліриці Юрка Іздрика / К. С. Катриченко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 49–53.