Вплив недержавних акторів на трансформацію системи міжнародних відносин після 1991 року

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дане дослідження присвячене вивченню ролі та впливу недержавних акторів у міжнародних відносинах після завершення біполярного протистояння, що увійшло в історію під назвою «холодна війна». Основними учасниками світової політики є національні держави, але вони не єдині актори в сучасному світі. До міжнародної системи входять окрім національних держав різноманітні міжнародні та неурядові організації, приватні актори тощо. Автор аналізує різноманітні категорії недержавних акторів, такі як міжнародні організації, неурядові організації, приватний сектор, транснаціональні корпорації, групи організованої злочинності тощо, та їхню роль в сучасній міжнародній політиці. Збільшення кількості недержавних акторів відбувається паралельно з підвищенням рівня економічних, політичних, соціальних і культурних взаємодій як між окремими особами, так і суспільствами та державами. Зростання такої кількості видів недержавних акторів кидає виклик і навіть послаблює «державоцентричну» концепцію міжнародної політики та замінює її «транснаціональною» системою, у якій відносини мають більш складний характер. Ці організації певним чином змінюють міжнародне середовище. Робота зосереджується на глобальних викликах, які недержавні актори адресують сучасному світу, таких як тероризм, кібербезпека, екологічні питання, гуманітарні питання, а також їх роль у вирішенні конфліктів та сприянні миротворчості. Здійснюючи огляд змін у структурі міжнародної безпеки після 1991 року, автор робить висновки щодо нових викликів та можливостей, які постають у контексті появи та активної участі недержавних акторів у процесі формування сучасного світового порядку. This study is devoted to the study of the role and influence of non-state actors in international relations after the end of the bipolar confrontation, which went down in history under the name «Cold War». Nation states are the main participants in world politics, but they are not the only actors in the modern world. In addition to national states, the international system includes various international and non-governmental organizations, private actors, etc. The author analyzes various categories of non-state actors, such as international organizations, non-governmental organizations, the private sector, transnational corporations, organized crime groups, etc., and their role in contemporary international politics. The increase in the number of non-state actors occurs in parallel with the increase in the level of economic, political, social and cultural interactions between individuals, societies and states. The growth of such a number of types of non-state actors challenges and even weakens the «state-centric» concept of international politics and replaces it with a «transnational» system in which relations have a more complex nature. These organizations change the international environment in a certain way. The work focuses on global challenges that non-state actors address in the modern world, such as terrorism, cyber security, environmental issues, humanitarian issues, as well as their role in conflict resolution and peacebuilding. Carrying out an overview of changes in the structure of international security after 1991, the author draws conclusions about new challenges and opportunities that appear in the context of the emergence and active participation of non-state actors in the process of forming the modern world order.
Опис
Ключові слова
міжнародні відносини, недержавні актори, глобалізація, міжнародні організації, неурядові організації, транснаціональні корпорації, тероризм, організована злочинність, глобальні проблеми, international relations, non-state actors, globalization, international organizations, non-governmental organizations, transnational corporations, terrorism, organized crime, global problems
Цитування
Істомін О. В. Вплив недержавних акторів на трансформацію системи міжнародних відносин після 1991 року : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / О. В. Істомін ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2024. – 80 с. : іл. + дод.
Колекції