Освітні тренди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-19
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дайджест містить стендові доповіді «Meetup 011» онлайн зі здобувачами другого (магістерського) і третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти, гарантами, представниками груп забезпечення ОПП і ОНП галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, що відбувся 19 жовтня 2022 року у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди в межах навчання через дослідження. Матеріали дайджесту будуть цікавими для широкого кола читачів, зацікавлених актуальними питаннями розвитку освіти і педагогіки. The digest contains poster presentations "Meetup 011" online with applicants of the second (master's) and third (educational-scientific) levels of higher education, guarantors, representatives of the support groups of OPP and ONP of the field of knowledge 01 Education/Pedagogy, specialty 011 Education, pedagogical sciences, held On October 19, 2022, at Kharkiv National Pedagogical University named after H.S. Pans within learning through research. The materials of the digest will be interesting for a wide range of readers interested in current issues of the development of education and pedagogy.
Опис
Ключові слова
освіта, педагогіка, інноваційна діяльність, результати досліджень, стендова доповідь, education, pedagogy, innovative activity, research results, poster presentation
Цитування
Освітні тренди : дайджест стенд. допов., презент. під час «Meetup 011» онлайн зі здобувачами другого (магістер.) і третього (освіт.-наук.) рівнів вищої освіти, гарантами, представниками груп забезпечення ОПП і ОНП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спец. 011 Освітні, пед. науки / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: А. В. Боярська-Хоменко]. – Харків : ХНПУ, 2022. – 44 с.