ВІРТУАЛЬНІ МУЗЕЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ПРАКТИЦІ ШКІЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто віртуальні музеї, які присвячені історії інформатики та обчислювальної техніки, розвитку інформаційних технологій, видатним діячам науки та техніки тощо. Віртуальні музеї уявляються вкрай важливим та не в достатній мірі використовуваним елементом культурно-інформаційного простору практики шкільної освіти. Існують певні вимоги до віртуальних музеїв щодо залучення їх ресурсів до освітнього процесу, серед яких репрезентативність, змістовність та достовірність віртуальних експозицій; подання інформації у вигляді, доступному для різних вікових категорій; інтуїтивний інтерфейс, локалізація тощо. Водночас, віртуальні музеї уявляються вкрай важливим та не в достатній мірі використовуваним елементом культурно-інформаційного простору практики шкільної освіти. В статье рассмотрены виртуальные музеи, посвященные истории информатики и вычислительной техники, развитию информационных технологий, выдающимся деятелям науки и техники и тому подобное. Виртуальные музеи представляются крайне важным и не в достаточной мере используемым элементом культурно-информационного пространства практики школьного образования. Существуют определенные требования к виртуальным музеев по привлечению их ресурсов в образовательный процесс, среди которых репрезентативность, содержательность и достоверность виртуальных экспозиций; представление информации в виде, доступном для разных возрастных категорий интуитивный интерфейс, локализация и тому подобное. В то же время, виртуальные музеи представляются крайне важным и не в достаточной мере используемым элементом культурно-информационного пространства практики школьного образования. The article deals with virtual museums devoted to the history of informatics and computer science, development of information technologies, prominent figures of science and technology, etc. Virtual museums seem to be a very important and underused element of the cultural and informational space of school education practice. There are certain requirements for virtual museums in attracting their resources into the educational process. Among them are representativeness, contents, and reliability of virtual exhibitions; provision of information in a form accessible to various age categories; intuitive interface, localization, etc. At the same time, virtual museums seem to be an extremely important and underutilized element of the cultural and informational space of school education practice.
Опис
Ключові слова
віртуальні музеї, вивчення інформатики, шкільний курс, магістерські роботи, виртуальные музеи, изучение информатики, школьный курс, магистерские работы, virtual museums, computer science research, school course, master's works
Цитування
Мірошниченко Є. В. Віртуальні музеї та їх використання у практиці шкільної інформатичної освіти / Є. В. Мірошниченко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 90–91.