Особливості художнього простору у п’єсі М. Куліша «Патетична соната»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність запропонованого дослідження пов’язана із спробою інтерпретації художнього простору "Патетичної сонати" через призму синтезу літературознавчих та театрознавчих студій. Метою роботи є дослідити неповторно індивідуальні особливості втілення авторської концепції простору в п’єсі М. Куліша в його художньому вимірі. Об’єкт дослідження – п’єса «Патетична соната» Миколи Куліша, а предметом цього дослідження стали концепти простору та часу і їхня відображеність у п’єсі «Патетична соната» Миколи Куліша. Простір і час є загальними формами буття всіх матеріальних систем і процесів. Не існує об’єкта, який перебував би поза простором і часом, як немає простору і часу самих по собі, поза матерією, що рухається. Водночас, простір і час –це найважливіші компоненти картини світу людини, що виражають, зокрема й унікальність художнього світу, створеного письменником. У п’єсі «Патетична соната» Микола Куліш оживив традиції давньої української вертепної драми. Перед глядачем одночасно відбувається дія в підвалі, на горищі і на двох поверхах будинку. Ці чотири площини символізують поділ України в період революції та громадянської війни. The relevance of the proposed study is related to the attempt to interpret the artistic space of "Pathetic Sonata" through the prism of the synthesis of literary and theater studies. The purpose of the work is to investigate the unique individual features of the embodiment of the author's concept of space in the play of M. Kulish in its artistic dimension. The object of the study is the play "Pathetic Sonata" by Mykola Kulish, and the subject of this study was the concepts of space and time and their reflection in the play "Pathetic Sonata" by Mykola Kulish. Space and time are the general forms of existence of all material systems and processes. There is no object that exists outside of space and time, just as there is no space and time in themselves, outside of matter in motion. At the same time, space and time are the most important components of the picture of the human world, which express, in particular, the uniqueness of the artistic world created by the writer. In the play "Pathetic Sonata" Mykola Kulish revived the traditions of the ancient Ukrainian nativity play. In front of the viewer, the action takes place simultaneously in the basement, in the attic and on two floors of the house. These four planes symbolize the division of Ukraine during the revolution and civil war. ​
Опис
Ключові слова
українське літературознавство, М. Куліш, художній простір, концепт простору та часу, Ukrainian literary studies, M. Kulish, artistic space, concept of space and time
Цитування
Стасевський Ю. С. Особливості художнього простору у п’єсі М. Куліша «Патетична соната» : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / Ю. С. Стасевський ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. літ. та журналістики ім. Л. Ушкалова. – Харків, 2024. – 53 с.
Колекції