Мовні особливості англійських військово-технічних текстів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуті особливості військово-технічного тексту, якому характерна насиченість загальнонауковими та загальнотехнічними, військовими галузевими та вузькоспеціальними термінами. Серед лексичних особливостей військовотехнічних текстів будь-якої мови можна виділити: насиченість текстів спеціальними термінами та термінологічними словосполученнями, а також наявність великої кількості військової номенклатури, спеціальних скорочень та умовних позначок, що використовуються лише у військових матеріалах. В статье рассмотрены особенности военно-технического текста, которому характерна насыщенность общенаучными и общетехническими, военными отраслевыми и узкоспециальными терминами. Среди лексических особенностей военно-технических текстов любого языка можно выделить: насыщенность текстов специальными терминами и терминологическими словосочетаниями, а также наличие большого количества военной номенклатуры, специальных сокращений и условных обозначений, используемых только в военных материалах. The article deals with the peculiarities of the military-technical text, which is characterized by the saturation of general scientific and general technical, military industry and highly specialized terms. Among the lexical features of military-technical texts in any language are the following: saturation of texts with special terms and terminological phrases, as well as the presence of a large number of military nomenclature, special abbreviations and conventional designations used only in military materials.
Опис
Ключові слова
військовий дискурс, тексти, мовні особливості, студентські роботи, военный дискурс, тексты, языковые особенности, студенческие работы, military discourse, texts, language features, student work
Цитування
Бєлоус Д. Мовні особливості англійських військово-технічних текстів / Д. Бєлоус // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 7–9.