Організація неперервної освіти вихователів закладів дошкільної освіти як психолого-педагогічна проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Анотація
Сучасні соціально-економічні зміни ставлять перед фахівцями завдання конкурентоспроможності, ініціативності, готовності до навчання упродовж усього життя. Необхідною складовою такого навчання, що забезпечує саморозвиток, адаптацію до ринкових відносин, розвиток професійної майстерності, є неперервна освіта. Современные социально-экономические изменения ставят перед специалистами задачу конкурентоспособности, инициативности, готовности к обучению в течение всей жизни. Необходимой составляющей такого обучения, обеспечивающей саморазвитие, адаптацию к рыночным отношениям, развитие профессионального мастерства, является непрерывное образование. Modern socio-economic changes pose the task of competitiveness, initiative, readiness for lifelong learning. Continuing education is a necessary component of such training, which provides self-development, adaptation to market relations, development of professional skills.
Опис
Ключові слова
неперервна освіта, вихователі, заклади дошкільної освіти, психолого-педагогічна проблема, непрерывное образование, воспитатели, учреждения дошкольного образования, психолого-педагогическая проблема, continuing education, educators, preschool education institutions, psychological and pedagogical problem
Цитування
Портян М. О. Організація неперервної освіти вихователів закладів дошкільної освіти як психолого-педагогічна проблема / М. О. Портян // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 328–332.