Розвиток музичної культури у дітей старшого дошкільного віку у процесі слухання музики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі розглянуто процес розвитку музичної культури у дітей старшого дошкільного віку під час сприймання музики. Здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури для визначення особливостей цього процесу та встановлення умов, які сприяють успішному формуванню музичної культури у дітей. Обґрунтовано вимоги до методів роботи з педагогічним персоналом, необхідного обладнання та форм організації діяльності в дошкільних закладах для ефективного розвитку музичної культури дітей старшого дошкільного віку. Розроблено та перевірено на практиці методику, спрямовану на покращення розуміння вихователями процесів формування музичної культури у старших дошкільників. Досліджено важливість відповідності змісту освітнього середовища музичним потребам педагогічних працівників для стимулювання їхньої зацікавленості у даній темі. The master's thesis examines the process of musical culture development in older preschool children during music perception. An analysis of the psychological and pedagogical literature was carried out to determine the features of this process and establish the conditions that contribute to the successful formation of musical culture in children. The requirements for methods of working with teaching staff, necessary equipment and forms of organization of activities in preschool institutions for the effective development of musical culture of older preschool children are substantiated. A methodology aimed at improving educators' understanding of the processes of musical culture formation in older preschoolers has been developed and tested in practice. The importance of matching the content of the educational environment to the musical needs of pedagogical workers in order to stimulate their interest in this topic was investigated.
Опис
Ключові слова
розвиток музичної культури, сприймання музики, методика виховання, музичне виховання, освітнє середовище, музичні потреби, старший дошкільний вік, development of musical culture, perception of music, method of education, musical education, educational environment, musical needs, older preschool age
Цитування
Хрібіна M. B. Розвиток музичної культури у дітей старшого дошкільного віку у процесі слухання музики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / M. B. Хрібіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 136 с. : табл. + дод.
Колекції