ДО ПИТАННЯ ПРОЯВУ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТАХ ДОБИ ПОСТМОДЕРНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах досліджено питання інтертекстуальності в постмодерністичних українських текстах. Особливістю інтертексту в масовій літературі є його спрямованість на встановлення контакту з читачем, тобто по суті – це діалог між автором і читачем, у якому останній має інтерпретувати прочитане. Зазначено, що використання сучасними авторами в текстах різноманітних архетипних, біблійних, міфологічних та казкових образів як із світового фольклору, так і з українського (приміром парафраз, пародіювання, алюзії, цитати тощо) сприяє збагаченню і урізноманітненню сюжетності, образності, стилістики художньої літератури. The thesis examines the issue of intertextuality in postmodern Ukrainian texts. The peculiarity of the intertext in mass literature is its focus on establishing contact with the reader, that is, in essence, it is a dialogue between the author and the reader, in which the latter must interpret what he has read. It is noted that the use of various archetypal, biblical, mythological and fairy-tale images from both world folklore and Ukrainian (for example, paraphrases, parodies, allusions, quotations, etc.) in the texts by modern authors contributes to the enrichment and diversification of the plot, imagery, and stylistics of fiction.
Опис
Ключові слова
інтертекст, постмодернізм, художня література, студентські роботи, intertext, postmodernism, fiction, student works
Цитування
Маркелова А. Р. До питання прояву інтертекстуальності в українських текстах доби постмодерну / А. Р. Маркелова // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 66–68.