ВПЛИВ ВПРАВ КРОСФІТУ НА ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кросфіт сьогодні включений як варіативний модуль у зміст навчальної програми 6-9 класів. Зміст навчального матеріалу розробленої програми включає: теоретичні відомості, спеціальну фізичну та технічну підготовки. Мета дослідження - з’ясувати вплив занять кросфітом під час дистанційних уроків фізичною культурою учнів старших класів на показники їх фізичної підготовленості. Матеріали та методи дослідження. Під час виконання нашого дослідження застосовувались аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь 27 учнів 10 класу, з них 11 хлопців та 16 дівчат, які навчалися на уроках фізичної культури дистанційно. Кількість уроків на тиждень – 3, тривалістю 30 хвилин онлайн синхронно з викладачем та 15 самостійно виконуючи запропоновані вчителем вправи. В педагогічне дослідження входили тести на визначення сили, витривалості, силової витривалості та швидкісно-силових здібностей учнів, які виконувались вдома під час перших трьох уроків педагогічного експерименту та результати занотовувалися у спеціальний електронний журнал. Тестові вправи, що використовувались: 3 серії присідання з широкою стійкою ніг з 15 секундною перервою, рази; утримання пози «планка» (упор лежачи), с; стрибок вгору з місця, см; перестрибування лінії руками в положенні упор лежачи за 5 секунд, рази; максимальна кількість згинання та розгинання рук у упорі лежачи за 40 секунд, рази; виконання «берпі» впродовж 60 секунд, рази. Результати: Впровадження вправ кросфіту сприяло достовірному покращенню показників витривалості, силової витривалості у хлопців та дівчат 10 класу та швидкісно-силових та силових показників хлопців. Висновки. Проведене нами дослідження показало, що вправи кросфіту можна застосовувати на уроках фізичної культури у старших класах під час дистанційного навчання. Окрім того, подібні вправи сприяють розвитку силових, швидкісно-силових, здібностей, силової витривалості, сили та витривалості, щоправда у дівчат трохи в меншій ступені ніж у хлопців. Today, Crossfit is included as a variable module in the content of the curriculum of grades 6-9. The content of the educational material of the developed program includes: theoretical information, special physical and technical training. The purpose of the study is to find out the impact of crossfit classes during distance lessons on the physical culture of high school students on indicators of their physical fitness. Research materials and methods. During our research, we used the analysis of scientific and methodical literature, pedagogical testing, a pedagogical experiment, and methods of mathematical statistics. 27 students of the 10th grade took part in the study, including 11 boys and 16 girls, who studied physical education remotely. The number of lessons per week is 3, lasting 30 minutes online synchronously with the teacher and 15 independently performing the exercises suggested by the teacher. The pedagogical research included tests to determine the strength, endurance, power endurance and speed-power abilities of students, which were performed at home during the first three lessons of the pedagogical experiment, and the results were recorded in a special electronic journal. Test exercises used: 3 sets of squats with a wide leg stance with a 15-second break, times; maintaining the "plank" pose (lying down), p.; jump up from a place, cm; jumping over the line with your hands in the position of lying down for 5 seconds, times; the maximum number of bending and extension of the arms in a lying position in 40 seconds, times; performing "burpees" for 60 seconds, times. Results: The implementation of crossfit exercises contributed to a significant improvement in the indicators of endurance, power endurance in boys and girls of the 10th grade, and speed-power and strength indicators in boys. Conclusions. Our research showed that crossfit exercises can be used in physical education classes in senior classes during distance learning. In addition, such exercises contribute to the development of strength, speed-strength, abilities, strength endurance, strength and endurance, although in girls to a slightly lesser extent than in boys.
Опис
Ключові слова
кросфіт, урок фізичної культури, розвиток, старшокласники, crossfit, physical culture lesson, development, high school students
Цитування
Завада Ю. Вплив вправ кросфіту на показники фізичної підготовленості старших школярів / Ю. Завада // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. ст. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 69–75.