МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Гельветика
Анотація
У статті здійснено систематизацію наявних діагностичних матеріалів відповідно до напрямів здійснення комплексної оцінки розвитку підлітків. Створення цілісної системи вивчення підлітка як розвинутої особистості пов’язано з розробкою комплексної профілактико-психодіагностичної програми. Така програма, основною метою якої є збереження психологічного здоров'я дітей і забезпечення сприятливих умов, складає стратегічну лінію вивчення особистості протягом всього процесу навчання, з одного боку, демонструючи індивідуальні особливості кожного школяра, а з іншої – даючи можливість для своєчасної допомоги (корекційної роботи) в тому випадку, якщо вона буде необхідна за результатами діагностичного обстеження. Зміст психопрофілактичної програми повинен враховувати обов’язкову діагностику особливостей формування основного новоутворення підліткового періоду – самосвідомість особистості, а також провідного типу діяльності – спілкування з однолітками – в найбільш суттєвих їх проявах: встановлення і зміцнення чітких меж свого «Я», ідентифікація себе з однолітками, пошук схвалення себе і своєї поведінки з боку тих, що оточують, вироблення почуття гідності. Аналізуючи напрями діагностики психофізичного розвитку дітей підліткового віку, можна назвати такі з них: 1) психодіагностика рівня розвитку інтелектуальних здібностей в підлітковому віці; 2) діагностика характерологічних особливостей підлітків; 3) діагностика емоційно-мотиваційної сфери підліткового віку; 4) діагностика міжособистісних стосунків підлітків в групі однолітків та в сім’ї; 5) діагностика професійної спрямованості підлітків. За кожним напрямом представлено можливий діагностичний інструментарій. Перспективою подальших наукових пошуків може стати теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій для фахівців щодо використання діагностичного інструментарію для здійснення комплексної оцінки психофізичного розвитку підлітків. Крім того, в теорії та практиці постійно з’являються нові методики та діагностичний інструментарій, які використовуються для оцінювання окремих напрямів психофізичного розвитку дитини. Це також потребує подальшого аналізу та вивчення як з боку науковців, так і фахівців-практиків у сфері спеціальної та інклюзивної освіти. The article systematizes the available diagnostic materials in accordance with the areas of comprehensive assessment of adolescent development. The creation of a holistic system of studying the adolescent as a developed personality is associated with the development of a comprehensive preventive and psychodiagnostic programme. Such a program, the main purpose of which is to preserve the psychological health of children and provide favorable conditions, is a strategic line of personality study throughout the educational process, on the one hand, demonstrating the individual characteristics of each student, and on the other – providing timely assistance (correctional work) in case if it is necessary according to the results of the diagnostic examination. The content of the psychoprophylactic programme should take into account the mandatory diagnosis of the formation of the main neoplasm of adolescence – self-awareness, as well as the leading type of activity – communication with peers – in their most significant manifestations: establishing and strengthening clear boundaries of self, identification with peers, seeking approval of themselves and their behavior by others, developing a sense of dignity. Analyzing the areas of diagnosis of psychophysical development of adolescents, we can name the following: 1) psychodiagnostics of the level of development of intellectual abilities in adolescence; 2) diagnosis of characterological features of adolescents; 3) diagnosis of the emotional and motivational sphere of adolescence; 4) diagnosis of interpersonal relationships of adolescents in the peer group and in the family; 5) diagnosis of professional orientation of adolescents. Possible diagnostic tools are presented for each direction. The prospect of further scientific research may be a theoretical justification and development of practical recommendations for professionals to use diagnostic tools for a comprehensive assessment of psychophysical development of adolescents. In addition, in theory and practice, new techniques and diagnostic tools are constantly appearing, which are used to assess certain areas of psychophysical development of the child. It also needs further analysis and study by both researchers and practitioners in the field of special and inclusive education.
Опис
Ключові слова
комплексна оцінка, діагностика, оцінка розвитку дитини, підлітки, методики комплексної оцінки, complex evaluation, diagnostics, child development evaluation, teenager, tools of complex evaluation
Цитування
Казачінер О. С. Методики комплексної оцінки розвитку підлітків / О. С. Казачінер, Ю. Д. Бойчук // Інноваційна педагогіка / Причорномор. н.-д. ін-т економіки та інновацій ; [редкол.: А. [редкол.: А. Терешкінас (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2022. – № 47. – С. 100–104.