Щодо актуальності забезпечення, реалізації та захисту права на безпечні та здорові умови праці у період воєнного стану

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Питання забезпечення, реалізації та захисту трудових прав завжди були актуальними. Адже враховуючи те, що фундаментальне щодо побудови системи відносин у сфері найманої праці право – право на працю є основним соціально-економічним правом, реалізація якого дозволяє забезпечити себе та свою сім’ю засобами для існування у переважній кількості випадків, зрозуміло, що це право, а також усі інші похідні від нього права (а це всі існуючі трудові права) потребують державних механізмів щодо можливостей безперешкодного здійснення. Відповідно важливість вирішення означеного питання не втрачає своєї актуальності ніколи і навіть підвищується у реаліях дії режиму воєнного стану. Трудові права мають бути забезпеченими, зокрема права працівника на безпечні та здорові умови праці, адже ті доходи, що отримують громадяни у трудових відносинах забезпечують не тільки їх потреби, але й тримають економіку, наповнюють різні державні фонди, з яких забезпечуються важливі напрями реалізації державної політики, складають військовий збір. The issues of ensuring, implementing and protecting labour rights have always been relevant. After all, given that the right to work, which is fundamental to building a system of relations in the field of hired labour, is the main socio-economic right, the exercise of which allows you to provide yourself and your family with the means of subsistence in the vast majority of cases, it is clear that this right, as well as all other rights derived from it (and these are all existing labour rights), require state mechanisms for unimpeded exercise. Accordingly, the importance of resolving this issue never loses its relevance and even increases in the realities of the martial law regime. Labour rights must be ensured, including the right of an employee to safe and healthy working conditions, because the income received by citizens in labour relations not only meets their needs, but also supports the economy, fills various state funds that provide for important areas of state policy implementation, and constitutes a military fee.
Опис
Ключові слова
право на безпечні та здорові умови праці, право на працю, трудові права, воєнний стан, трудовий договір, працівник, роботодавець, right to safe and healthy working conditions, right to work, labour rights, martial law, employment contract, employee, employer
Цитування
Коваленко О. Щодо актуальності забезпечення, реалізації та захисту права на безпечні та здорові умови праці у період воєнного стану / О. Коваленко // Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпро, 15 берез. 2024 р. : у 2 ч. – Дніпро, 2024. – Ч. 2. – С. 159–161.