Професійна самореалізація вчителів старшої школи в освітній проектній діяльності в контексті Нової української школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-09-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ТОВ «Видавнича група “Основа”»
Анотація
У контексті Нової української школи вчитель має стати самодостатнім і вільним щодо вибору різних напрямів професійної самореалізації в освітньому процесі. В освітній проектній діяльності сучасний учитель розкриває свій професійний потенціал, збагачує його новою інформацією, згуртовує школярів навколо освітніх проблем, допомагає їх розв’язати. Монографію адресовано педагогічним працівникам, керівникам закладів загальної середньої освіти, студентам і слухачам закладів вищої педагогічної освіти, аспірантам і докторантам. В контексте Новой украинской школы учитель должен стать самодостаточным и свободным по выбору различных направлений профессиональной самореализации в образовательном процессе. В образовательной проектной деятельности современный учитель раскрывает свой профессиональный потенциал, обогащает его новой информацией, объединяет школьников вокруг образовательных проблем, помогает их решить. Монография адресована педагогическим работникам, руководителям учреждений общего среднего образования, студентам и слушателям заведений высшего педагогического образования, аспирантам и докторантам. In the context of the New Ukrainian School, the teacher should become self-sufficient and free to choose various areas of professional self-realization in the educational process. In educational project activities, a modern teacher reveals his professional potential, enriches him with new information, unites schoolchildren around educational problems, and helps to solve them. The monograph is addressed to teachers, heads of institutions of general secondary education, students and students of higher education institutions, graduate students and doctoral students.
Опис
Ключові слова
педагогіка, професійна самореалізація вчителів, старша школа, освітня проектна діяльність, нова українська школа, педагогика, профессиональная самореализация учителей, старшая школа, образовательная проектная деятельность, новая украинская школа, pedagogy, professional self-fulfillment of teachers, old school, educational design activities, new Ukrainian school
Цитування
Рибалко Л. С. Професійна самореалізація вчителів старшої школи в освітній проектній діяльності в контексті Нової української школи : кол. моногр. / Л. С. Рибалко, Р. І. Черновол-Ткаченко, С. В. Кіриченко ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Основа, 2018. – 144 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою» ; Вип. 9 (188)).