УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі проаналізовано підходи до визначення сутності поняття «патріотичне виховання» в науково-педагогічній літературі. Розкрито форми усної народної творчості українського народу. Виявлено роль усної народної творчості у патріотичному вихованні дошкільників. Доведено ефективність використання усної народної творчості в процесі патріотичного виховання старших дошкільників та накреслено перспективи вдосконалення підходів до організації патріотичного виховання. The paper analyzes approaches to defining the essence of the concept of «patriotic education» in scientific and pedagogical literature. The forms of oral folk creativity of the Ukrainian people are revealed. The role of oral folk art in the patriotic education of preschoolers has been revealed. The effectiveness of the use of oral folk creativity in the process of patriotic education of older preschoolers has been proven, and prospects for improving approaches to the organization of patriotic education have been outlined.
Опис
Ключові слова
патріотизм, мала Батьківщина, національні обереги, предмети побуту українців, народна іграшка, patriotism, small Motherland, national charms, household items of Ukrainians, folk toy
Цитування
Ритік В. О. Усна народна творчість як засіб патріотичного виховання дітей дошкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / В. О. Ритік ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 71 с. : табл. + дод.
Колекції