Використання методу проєктів у початковій школі України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто метод проєктів як спосіб організації проєктної діяльності учнів. Схарактеризовано структуру проєктної діяльності учнів, яка передбачає етапи постановки мети, планування роботи, виконання проєкту, презентацію проєкту та етап підведення підсумків роботи. З’ясовано, шо особливості використання методу проєктів у початковій школі пов’язані з віковими та психологічними особливостями молодших школярів. На кожному стадії роботи над проєктом обирається основний метод, решта – доповнюють його. Основними методами проєктної діяльності учнів визначено розповідь, репродуктивна бесіда, демонстрація, ілюстрація, створення проблемної ситуації, навчальна дискусія, «мозковий штурм», «коло ідей», навчальний експеримент, метод висування і перевірки припущення, аналіз нової інформації, порівняння фактів, комбінування способів розв’язання проблеми, навчальне моделювання і конструювання, тощо. Встановлено, шо зміст завдань підручників курсу «Я досліджую світ» (автори І. Грущинська, З. Хитра) для 1–4 класів забезпечує ознайомлення учнів з проєктною діяльністю шляхом виконання навчальних дій різного типу, які входять до її структури, а також формування початкових умінь самостійно (чи під керівництвом учителя) розробляти навчальні проєкти. Наведено розробки навчальних проєктів для початкової школи. The paper considers the method of projects as a way of organizing students' project activities. The structure of students' project activities is characterized, which includes the stages of goal setting, work planning, project implementation, project presentation and the stage of summarizing the work. It was found that the peculiarities of the use of the project method in primary school are related to the age and psychological characteristics of younger students. At each stage of the project, the main method is chosen, the rest - complement it. The main methods of students' project activities are storytelling, reproductive conversation, demonstration, illustration, educational discussion, creating a problem situation, «circle of ideas», «brainstorming», method of making and testing assumptions, educational experiment, analysis of new information, comparison of facts, educational modeling and designing, combining problem-solving methods, and so on. It is established that the content of the tasks of the textbooks of the course «I explore the world» (authors I. Grushchinskaya, Z. Khitra) for grades 1–4 provides acquaintance of students with project activities by performing educational activities of various types that are part of its structure. ability to independently (or under the guidance of a teacher) to develop educational projects. Development of educational projects for primary school is given.
Опис
Ключові слова
метод проєктів, проєктна діяльність, етапи, молодші школярі, потенціал, project method, project activity, stages, junior schoolchildren, potential
Цитування
Теплова О. В. Використання методу проєктів у початковій школі України : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / О. В. Теплова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2022. – 72 с.
Колекції