ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП STEM-ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено інтегроване навчання, що є одним з основних принципів STEM-освіти, яка основана на трансдисциплінарному поєднання таких галузей діяльності людства, як наука (Science), технологія (Technology), інженерія (Engineering) та математика (Mathematics). Зазначено, що особливою формою STEM-навчання є інтегровані уроки, які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення до питань, що розглядаються на уроці. Такі уроки можуть проводитися шляхом об’єднання схожої тематики кількох навчальних предметів або формування інтегрованих курсів. The publication examines integrated learning, which is one of the main principles of STEM education, which is based on a transdisciplinary combination of such fields of activity of humanity, such as Science, Technology, Engineering and Mathematics. It is noted that integrated lessons are a special form of STEM education, which are aimed at establishing interdisciplinary connections, which contribute to the formation of a holistic, systemic worldview in students, and the actualization of personal attitudes to the issues discussed in the lesson. Such lessons can be conducted by combining similar topics of several educational subjects or forming integrated courses.
Опис
Ключові слова
STEM-освіта, початкова школа, освітній процес, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, STEM education, primary school, educational process, children of primary school age, student works
Цитування
Сергієнко А. Інтеграція як провідний принцип STEM-освіти / А. Сергієнко // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 60.