ОГЛЯД МЕТОДИК КОРЕКЦІЇ ПОВЕДІНКОВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ З РАС

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито поняття розлади аутичного спектру, види поведінкових порушень, представлено методики корекції поведінкових порушень як засобу соціально-середовищної реабілітації дітей з РАС. Розглянуто основні методи роботи для корекції нетипової поведінки. В статье раскрыто понятие расстройства аутичного спектра, виды поведенческих нарушений, представлено методики коррекции поведенческих нарушений как средства социально-средовой реабилитации детей с РАС. Рассмотрены основные методы работы для коррекции нетипичного поведения. The article reveals the concept of autism spectrum disorders, types behavioral disorders, methods of behavioral correction are presented violations as a means of social and environmental rehabilitation of children with ASD. The main methods of work for the correction of atypical behavior are considered.
Опис
Ключові слова
аутизм, розлади аутичного спектру, поведінкові порушення, прикладний аналіз поведінки, методи корекції поведінки, магістерські роботи, расстройства аутичного спектра, поведенческие нарушения, прикладной анализ поведения, методы коррекции поведения, магистерские работы, autism, autism spectrum disorders, behavioral disorders, applied behavior analysis, methods of behavior correction, master's work
Цитування
Калашник С. В. Огляд методик корекції поведінкових порушень у дітей з РАС / С. В. Калашник // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 138–143.