Освітнє середовище як умова формування проектної культури молодшого школяра

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто освітнє середовище як умова формування проектної культури молодшого школяра. Зазначено, що суть дефініції «освітнє середовище» полягає у тому, що це система впливів, сукупність умов, що зумовлюють введення ціннісних, особистісних сенсів, можливостей для розвитку кожного суб’єкта, керованих й водночас гнучких чинників, що опосередковано й потужно впливають на процес формування проектної культури. The publication examines the educational environment as a condition for the formation of the project culture of a junior high school student. It is noted that the essence of the definition of "educational environment" is that it is a system of influences, a set of conditions that cause the introduction of valuable, personal meanings, opportunities for the development of each subject, controlled and at the same time flexible factors that indirectly and powerfully influence the process of forming project culture.
Опис
Ключові слова
освітнє середовище, проектна культура, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, educational environment, project culture, primary school students, master's theses
Цитування
Ревуцька А. Освітнє середовище як умова формування проектної культури молодшого школяра / А. Ревуцька // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 26.