СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наведено соціальну компетентність як здатність комунікувати із соціумом, виконувати соціальні ролі, встановлювати контакти з партнерами як замовниками, так і споживачами, рекламувати продукцію і просувати продукти виробництва, долаючи конкурентів. Виокремлено «м’які» навички. Social competence is defined as the ability to communicate with society, perform social roles, establish contacts with partners, both customers and consumers, advertise products and promote production products, overcoming competitors. The "soft" skills that need to be formed in order to increase the level of formation of the social competence of future specialists are singled out.
Опис
Ключові слова
соціальні ролі, компетентність, дизайнер, візуальна комунікація, замовники, споживачі, партнери, комунікації, social roles, competence, designer, visual communication, customers, consumers, partners, communications
Цитування
Ван Чжо. Соціальна компетентність майбутніх дизайнерів візуальної комунікації / Ван Чжо // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 372–374.