МАТЕМАТИЧНІ ПРОЄКТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто математичні проєкти. Метод проєктів – один з інтерактивних методів сучасного навчання. Він повинен стати складовою частиною навчального процесу. Визначено форми проєктної роботи в методиці навчання математики за термінами підготовки. Зазначено, що проєктна робота учня використовується як для формування, так і для оцінки рівня сформованості його ключових компетентностей, мета предметних результатів навчання. За допомогою методу проекту можна досягти міцного засвоєння знань, а також перевірити знання і уміння при розв’язуванні задач. Під час виконання проекту створюється позитивний емоційний настрій, який сприяє успіху і підвищує інтерес до вивчення предмету. The publication deals with mathematical projects. The project method is one of the interactive methods of modern education. He should become an integral part of the educational process. The forms of project work in the methodology of teaching mathematics according to the terms of preparation have been determined. It is noted that the student's project work is used both for the formation and for the assessment of the level of formation of his key competencies, the goal of the subject learning results. By using using the project method, you can achieve solid assimilation of knowledge, as well as test knowledge and skills in solving problems. During the implementation of the project, a positive emotional mood is created, which contributes to success and increases interest in studying the subject.
Опис
Ключові слова
метод проєктів, викладання математики, освітній процес, project method, teaching mathematics, educational process
Цитування
Сіра І. Т. Математичні проєкти як інструмент формування дослідницької компетентності / І. Т. Сіра, О. М. Ніколаєнко // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 73–79.