Взаємодія сім’ї та школи в історії педагогічної думки

dc.contributor.authorОнуфрієнко, А. В.
dc.date.accessioned2022-03-28T09:56:35Z
dc.date.available2022-03-28T09:56:35Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractМагістерське дослідження присвячене аналізу проблеми педагогічної взаємодії школи та сім’ї, яка представляється нами як спеціально організована (вибудувана) система впливів, зв’язків, відносин, узгоджених дій і контактів педагогів і батьків, спрямованих на активізацію спільної діяльності педагогів і батьків у процесі виховання дітей та учнівської молоді, а також сприятливих умов для особистісного розвитку і зростання дітей, організації активного життя школярів. З’ясовано загальне уявлення про «взаємодію» та «взаємодію сім’ї та школи». Схарактеризовано погляди сучасних закордонних та вітчизняних педагогів, які розглядають взаємодію сім’ї та школи як умову якісної освіти дітей, морального їх виховання, умову виховання молоді в дусі соціального партнерства; як засіб формування солідарного, кооперативного, інтегрованого суспільства. Вирізнено сутнісні характеристики форм взаємодії сім’ї та школи, які можна класифікувати: за кількістю учасників; за представництвом інтересів і прав дітей; за ступенем активності і самостійності батьків; за часом; за метою та інноваційних методів педагогічної взаємодії: аналіз конкретних ситуацій, конфлікт-метод, метод бліц-гри, методи ігрового проєктування та інтенсивного навчання, психолого-педагогічні тренінги. Здійснено аналіз поглядів видатних вітчизняних та зарубіжних педагогів про взаємодію сім’ї та школи, який дозволив виокремити давні витоки і традиції починаючи з XV ст. і до сьогодення. Узагальнено міжнародне та національне законодавство у сфері захисту прав дитини. Наведено світові програми освіти батьків, за якими здійснюється спеціальна робота з освіти батьків по об’єднанню зусиль по захисту прав дітей, поліпшенню умов їхнього життя та навчання: Туреччина, США, Великобританія, Франція та ін. Розроблено і представлено цикл форм, завдяки яким відбувається процес взаємодії між школою та сім’єю. Серед них: бесіда, консультація, тренінги, батьківські збори, день відкритих дверей, чергування батьків. The master's research is devoted to the analysis of the problem of pedagogical interaction of school and family, which is presented by us as a specially organized (built) system of influences, connections, relations, coordinated actions and contacts of teachers and parents. They are aimed at intensifying the joint activities of teachers and parents in the process of raising children and students, as well as favorable conditions for personal development and growth of children, the organization of active life of students. The general idea of "interaction" and "interaction of family and school" is clarified. The views of modern foreign and Ukrainian teachers, who consider the interaction of family and school as a condition for quality education of children, their moral education, the condition of educating young people in the spirit of social partnership; as a means of forming a solidary, cooperative, integrated society. The work distinguishes the essential characteristics of the forms of interaction between family and school, which can be classified: by the number of participants; to represent the interests and rights of children; by the degree of activity and independence of parents; by time; by purpose and innovative methods of pedagogical interaction: analysis of specific situations, conflict-method, method of blitz-game, methods of game design and intensive training, psychological and pedagogical trainings. The work contains the analysis of the views of prominent Ukrainian and foreign teachers on the interaction of family and school, which allowed to identify ancient origins and traditions since the XV century and up to these days. International and national legislation in the field of protection of children's rights is generalized. There are world programs of parental education, which carry out special work on parental education to unite efforts to protect the rights of children, improve their living conditions and learning: Turkey, the USA, the UK, France and others. A series of forms has been developed and presented, through which the process of interaction between school and family takes place. Among them: conversation, consultation, trainings, parents 'meeting, open day, parents' duty.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationОнуфрієнко А. В. Взаємодія сім’ї та школи в історії педагогічної думки : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / А. В. Онуфрієнко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2022. – 78 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7046
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічна взаємодіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectшколаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсім’яuk_UA.UTF-8
dc.subjectінноваційні форми та методи педагогічної взаємодіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectправа дитиниuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical interactionuk_UA.UTF-8
dc.subjectschooluk_UA.UTF-8
dc.subjectfamilyuk_UA.UTF-8
dc.subjectInnovative forms and methods of pedagogical interactionuk_UA.UTF-8
dc.subjectchildren’s rightsuk_UA.UTF-8
dc.titleВзаємодія сім’ї та школи в історії педагогічної думкиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe interaction of family and school in the history of pedagogical thoughtuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції