МЕТОД ВПРАВ У ФОРМУВАННІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 5 КЛАСУ НУШ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

dc.contributor.authorМаякова, Н. С.
dc.date.accessioned2024-02-22T14:52:34Z
dc.date.available2024-02-22T14:52:34Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ магістерському дослідженні на тему: «Метод вправ у формуванні ключових компетентностей учнів 5 класу НУШ на уроках української мови» розглянуто функції компетентнісного підходу до навчання; методи та прийоми формування ключових компетентностей та проаналізовано метод вправ як спосіб реалізації компетентнісного підходу на уроках української мови, також запропоновано систему вправ для формування ключових компетентностей НУШ в 5 класі на уроках розвитку мовлення; під час вивчення лексикології та фразеології та вивчення тем із синтаксису. Реалізація компетентнісного підходу на уроках української мови буде успішною за умови комплексного забезпечення всіх складових навчального процесу, а саме: чіткого визначення цілей навчання, добору відповідного змісту навчання, оновлення навчально-методичного забезпечення, добору ефективних методів, прийомів навчання і форм організації навчальної діяльності, відповідної професійної підготовки вчителя. Метод вправ є дуже ефективним способом реалізації компетентнісного підходу на уроках української мови. З його допомогою ми можемо формувати не тільки мовну та мовленнєву компетентності, а й ключові компетентності Нової української школи. In the master's research on the topic: "The method of exercises in the formation of key competencies of students of the 5th grade of NUS in Ukrainian language lessons" the functions of the competence approach to learning are considered; methods and methods of formation of key competences and analyzed the method of exercises as a way of implementing the competence approach in Ukrainian language lessons, also proposed a system of exercises for formation of key competences of NUS in the 5th grade in speech development lessons; while studying lexicology and phraseology and studying syntax topics. The implementation of the competence approach in Ukrainian language lessons will be successful under the condition of comprehensive support of all components of the educational process, namely: clear definition of learning goals, selection of appropriate learning content, updating of educational and methodological support, selection of effective methods, teaching methods and forms of organization of educational activities, appropriate professional teacher training. The exercise method is a very effective way of implementing the competence approach in Ukrainian language lessons. With its help, we can form not only language and speech competence, but also the key competences of the New Ukrainian School.
dc.identifier.citationМаякова Н. С. Метод вправ у формуванні ключових компетентностей учнів 5 класу НУШ на уроках української мови : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / Н. С. Маякова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознав. і лінгводидактики ім. проф. О. Г. Муромцевої. – Харків, 2024. – 62 с. : іл., табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14062
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectключові компетентності
dc.subjectНова українська школа
dc.subjectметод вправ
dc.subjectкомпетентнісний підхід
dc.subjectkey competencies
dc.subjectNew Ukrainian School
dc.subjectexercise method
dc.subjectcompetency approach
dc.titleМЕТОД ВПРАВ У ФОРМУВАННІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 5 КЛАСУ НУШ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
dc.title.alternativeThe method of exercises in the formation of key competencies of students of the 5th grade of NUS in Ukrainian language lessons
dc.typeOther
Файли
Колекції