МЕТОД ВПРАВ У ФОРМУВАННІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 5 КЛАСУ НУШ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерському дослідженні на тему: «Метод вправ у формуванні ключових компетентностей учнів 5 класу НУШ на уроках української мови» розглянуто функції компетентнісного підходу до навчання; методи та прийоми формування ключових компетентностей та проаналізовано метод вправ як спосіб реалізації компетентнісного підходу на уроках української мови, також запропоновано систему вправ для формування ключових компетентностей НУШ в 5 класі на уроках розвитку мовлення; під час вивчення лексикології та фразеології та вивчення тем із синтаксису. Реалізація компетентнісного підходу на уроках української мови буде успішною за умови комплексного забезпечення всіх складових навчального процесу, а саме: чіткого визначення цілей навчання, добору відповідного змісту навчання, оновлення навчально-методичного забезпечення, добору ефективних методів, прийомів навчання і форм організації навчальної діяльності, відповідної професійної підготовки вчителя. Метод вправ є дуже ефективним способом реалізації компетентнісного підходу на уроках української мови. З його допомогою ми можемо формувати не тільки мовну та мовленнєву компетентності, а й ключові компетентності Нової української школи. In the master's research on the topic: "The method of exercises in the formation of key competencies of students of the 5th grade of NUS in Ukrainian language lessons" the functions of the competence approach to learning are considered; methods and methods of formation of key competences and analyzed the method of exercises as a way of implementing the competence approach in Ukrainian language lessons, also proposed a system of exercises for formation of key competences of NUS in the 5th grade in speech development lessons; while studying lexicology and phraseology and studying syntax topics. The implementation of the competence approach in Ukrainian language lessons will be successful under the condition of comprehensive support of all components of the educational process, namely: clear definition of learning goals, selection of appropriate learning content, updating of educational and methodological support, selection of effective methods, teaching methods and forms of organization of educational activities, appropriate professional teacher training. The exercise method is a very effective way of implementing the competence approach in Ukrainian language lessons. With its help, we can form not only language and speech competence, but also the key competences of the New Ukrainian School.
Опис
Ключові слова
ключові компетентності, Нова українська школа, метод вправ, компетентнісний підхід, key competencies, New Ukrainian School, exercise method, competency approach
Цитування
Маякова Н. С. Метод вправ у формуванні ключових компетентностей учнів 5 класу НУШ на уроках української мови : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / Н. С. Маякова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознав. і лінгводидактики ім. проф. О. Г. Муромцевої. – Харків, 2024. – 62 с. : іл., табл.
Колекції