Засоби синтаксичної редукції у німецькомовних рекламних текстах, їх структурні особливості та комунікативний потенціал

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дипломну роботу присвячено дослідженню особливостей засобів синтаксичної редукції у німецькомовних рекламних текстах, їх структурних особливостей та комунікативного потенціалу. В роботі було досліджено рекламний дискурс у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці; охарактеризовано рекламний дискурс у комунікативно-прагматичному аспекті; типологічні особливості засобів синтаксичної редукції; розглянуто синтаксичні властивості заголовкового комплексу; виокремлено еліпсис і лінгвістичну компресію; проаналізовано комунікативно-прагматичне призначення редукованих структур у рекламних текстах. The thesis is devoted to the study of the features of syntactic reduction in German-language advertising texts, their structural features and communicative potential. The work investigated the advertising discourse in domestic and foreign linguistics; advertising discourse is characterized in the communicative and pragmatic aspect; typological features of means of syntactic reduction; the syntactic properties of the heading complex are considered; ellipsis and linguistic compression are distinguished; the communicative and pragmatic purpose of reduced structures in advertising texts is analyzed.
Опис
Ключові слова
реклама, рекламний текст, дискурс, лінгвістика, синтаксична редукція, комунікативний потенціал, компресія, advertising, advertising text, discourse, linguistics, syntactic reduction, communicative potential, compression
Цитування
Філоненко Д. І. Засоби синтаксичної редукції у німецькомовних рекламних текстах, їх структурні особливості та комунікативний потенціал : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.022 Середня освіта (Мова і література (німецька)) / М. О. Белевцова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. нім. і ром. філології. – Харків, 2022. – 102 с. : дод.
Колекції