Тренінгові засоби формування професійної мобільності майбутнього вихователя ЗДО в умовах євроінтеграції

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтувано необхідність впровадження у процес професійної підготовки педагогічних кадрів інтерактивних тренінгових засобів, що забезпечують формування гнучкості, креативності, ігромайстерності майбутнього вихователя ЗДО як основу розвитку його професійної мобільності. В статье обосновано необходимость внедрения в процесс профессиональной подготовки педагогических кадров интерактивных тренинговых средств, обеспечивающих формирование гибкости, креативности, игромастерства будущего воспитателя учреждений дошкольного образования как основу развития его профессиональной мобильности. The article substantiates the need to introduce in the process of professional training of teachers interactive training tools that provide the formation of flexibility, creativity of the future educator of preschool education as a basis for the development of his professional mobility.
Опис
Ключові слова
тренінгові засоби, професійна мобільність, вихователі, євроінтеграція, тренинговые средства, профессиональная мобильность, воспитатели, евроинтеграция, training facilities, professional mobility, educators, European integration
Цитування
Григоренко В. Л. Тренінгові засоби формування професійної мобільності майбутнього вихователя ЗДО в умовах євроінтеграції / В. Л. Григоренко // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 215-річчю заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди , Харків, 14–15 лист. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди / [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 48–52.