Оцінна лексика української мови: теоретичні засади дослідження

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті описано теоретичні засади дослідження емоційно-оцінної лексики, її завдання. Схарактеризувано особливості емоційно-оцінної лексики. Аспектуально висвітлено особливості дослідження емоційно-оцінної лексики в художньому мовленні. Будь-яка емоція має позитивне чи негативне вираження в мовленні, отже, завжди відзначається оцінним характером. Характеристика досліджуваних засобів як емоційних указує на їхню оцінну функцію. В статье описаны теоретические основы исследования эмоционально-оценочной лексики, ее задачи. Охарактеризованы особенности эмоционально-оценочной лексики. Аспектуально освещены особенности исследования эмоционально-оценочной лексики в художественной речи. Любая эмоция имеет положительное или отрицательное выражение в речи, следовательно, всегда отличается оценочным характером. Характеристика изучаемых средств как эмоциональных указывает на их оценочную функцию. The article describes the theoretical foundations of the study of emotionally evaluative vocabulary and its tasks. The peculiarities of the emotional valuation vocabulary are characterized. The peculiarities of the research of emotion-evaluation vocabulary in fictional speech are highlighted. Any emotion has a positive or negative expression in a speech, hence, it always has an evaluative character. The characteristic of the studied means as emotional indicates their evaluative function.
Опис
Ключові слова
емоційно-оцінна лексика, українська мова, лінгвістичні дослідження, эмоционально-оценочная лексика, украинский язык, лингвистические исследования, emotional evaluation vocabulary, ukrainian language, linguistic research
Цитування
Приходько Ю. В. Оцінна лексика української мови : теоретичні засади дослідження / Ю. В. Приходько // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 119–124.