Нормативно-правове забезпечення освіти дітей з порушеннями психічного розвитку у США в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Якість інклюзивної освіти є показником гуманного та толерантного ставлення суспільства до людей з особливими освітніми потребами. У зв’язку з підтриманням Україною у 2009 році Конвенції ООН про права інвалідів, збільшенням в останні десятиліття кількості дітей з порушеннями психічного розвитку, зокрема з розладом спектру аутизму, та через проблеми такої дитини у поведінці, соціалізації, комунікації та нерідку її академічну неуспішність, питання якісного включення даної категорії учнів до загальноосвітнього середовища на сьогодні постають дуже гостро, а відтак викликають науковий інтерес у вітчизняних дослідників та освітян. Оскільки США є країною, яка одна з перших звернулася до ідеї інклюзивної освіти та на сьогодні має успішну практику її організації, вважаємо доцільним звернутися до досвіду цієї країни, зокрема дослідити нормативноправове забезпечення освіти дітей з порушеннями психічного розвитку в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. Мета статті – розкриття нормативно-правової бази організації освіти дітей з порушеннями психічного розвитку, зокрема з розладом спектру аутизму, виявлення принципів та особливостей функціонування інклюзивної освіти у визначених хронологічних межах. Для вирішення поставленої мети у статті були використані методи: загальнонаукові (аналіз, синтез та узагальнення) та історико-педагогічні (структурнохронологічний та ретроспективний аналіз). У статті проаналізовано нормативно-правове забезпечення освіти дітей з порушеннями психічного розвитку (зокрема, розладу спектру аутизму) у період з другої половині ХХ до початку ХХІ століття. Схарактеризовано основні принципи здійснення інклюзивної освіти та визначено особливості її функціонування, такі як: створення континууму альтернативних розміщень, індивідуального навчального плану та плану 504, оцінювання дітей з розладом спектру аутизму, використання допоміжних технологій та сервісів переходу тощо. The quality of inclusive education is an indicator of the humane and tolerant attitude of society towards people with disabilities. In 2009 Ukraine ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, therefore the interest in education for people with mental and physical impairments in inclusive educational settings has grown significantly in the last decade. Today the issue of providing quality educational services for people with mental disorders, including children with autism spectrum disorders, is very pressing. Due to significant behavioral problem, socialization, communication and frequent academic failure in such children, educators face a lot of problems working with them in inclusive schools. The USA is one of the first countries that adopted the idea of inclusive education and today has successful practices of its organization, so we consider it is expedient to learn from the experience of this country, in particular, to study the law regulations of education for children with mental disorders in the second half of the XX - XXI centuries. The purpose of the article is to analyze the legal and regulatory framework for the organization of education for children with mental disorders, autism spectrum disorder in particular, to identify the principles and special features of functioning of inclusive education in the selected chronological limits. To achieve this goal we used such methods as general scientific (analysis, synthesis and generalization) and historical and pedagogical (structural-chronological and retrospective analysis). The article analyzes the legal provision of education for children with mental disorders (autism spectrum disorder in particular) in the period from the second half of the XX to the beginning of the XXI century. We highlighted the basic principles of inclusive education and described some special features of its functioning, such as the creation of a continuum of alternative placements, individual educational program and plan 504, assessment of children with autism spectrum disorders, use of assistive technologies, transition services, etc.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, порушення психічного розвитку, розлад спектру аутизму, США, inclusive education, mental disorders, autism spectrum disorder, USA
Цитування
Псарьова М. Д. Нормативно-правове забезпечення освіти дітей з порушеннями психічного розвитку у США в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття / М. Д. Псарьова // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2020. – Вип. 48. – С. 96–108.