Додаткові соціальні та економічні гарантії у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) як тригер поширення безробіття на ринку праці України.

Анотація
Відмічається, що реформа трудового законодавства, про відсутність якої говорять усі, хоч трішки причетні в силу свого службового становища, можновладці, але які, здебільшого, зовсім, як показують їх дії, не обізнані не тільки, власне, в трудовому праві, але й праві та в історії взагалі, на жаль, вже відбулась. При чому в найгіршому її вигляді. Бо ці зміни, в яких законотворці, незрозумілим чином, побачили додаткові соціальні та економічні гарантії, насправді виявились ножем, який пронизав все єство такої фундаментальної, як жодна з інших галузей права, пов’язаною з природою людини та такою, що стоїть на сторожі інтересів останньої, галузі, якою є трудове право, та зурочив відвернення цієї галузі від людини, від охорони та захисту її прав. І саме це невігластво й має всі перспективи привести до збільшення кількості безробітних в Україні через зниження рівня гарантій, перетворення трудового права на підгалузь права цивільного, а там, хоч і через багато років, до народних бунтів, які, як свідчить історія були наслідками відсутності особливого правового регулювання праці людини. Отмечается, что реформа трудового законодательства, об отсутствии которой говорят все, хоть немного причастные в силу своего служебного положения, власть имущие, но, в большинстве своем, как показывают их действия, не осведомленные не только, собственно, в трудовом праве, но и в праве, и в истории вообще, к сожалению, уже свершилась. Причем в самом худшем ее виде. Ибо эти изменения, в которых законодатели, непонятным образом, увидели дополнительные социальные и экономические гарантии, на самом деле оказались ножом, пронизавшим все существо такой фундаментальной, как ни одна из других отраслей права, связанной с природой человека и стоящей на страже интересов последней отрасли, которой является трудовое право, и определил отвращение этой отрасли от человека, от охраны и защиты его прав. И именно это невежество и имеет все перспективы привести к увеличению количества безработных в Украине из-за снижения уровня гарантий, превращения трудового права в подотрасль гражданского права, а там, хоть и через много лет, к народным бунтам, которые, как свидетельствует история, были последствиями отсутствия особого правового регулирования труда человека. It is noted that the reform of labor legislation, the absence of which is said by everyone, even a little involved due to their official position, those in power, has already been completed. And in its worst form. For these changes, in which the legislators, in an incomprehensible way, saw additional social and economic guarantees, in fact turned out to be a knife that pierced the whole being of such a fundamental, like no other branch of law related to human nature and guarding the interests of the latter branch, which is labor law, and determined the aversion of this industry from a person, from the protection and protection of his rights. And it is precisely this ignorance that has all the prospects to lead to an increase in the number of unemployed in Ukraine due to a decrease in the level of guarantees, the transformation of labor law into a sub-sector of civil law, and there, albeit many years later, to popular riots, which, as history shows, were the consequences of the absence of special legal regulation of human labor.
Опис
Ключові слова
гарантії, безробіття, ринок праці, дистанційна робота, правила внутрішнього трудового розпорядку, гарантии, безработица, рынок труда, дистанционная работа, правила внутреннего трудового распорядка, гарантии, безработица, рынок труда, дистанционная работа, правила внутреннего трудового распорядка
Цитування
Коваленко О. О. Додаткові соціальні та економічні гарантії у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) як тригер поширення безробіття на ринку праці України / О. О. Коваленко // Державна політика регулювання ринку праці в Україні: сучасні виклики та концепція розвитку : матеріали Всеукр. міждисциплінар. наук.-практ. конф. , Київ, 26 лист. 2020 р. / [за ред. І. С. Сахарук, А. М. Магомедової]. –Київ : ВД «Дакор», 2020. – С..85–90.