(Українська) радянська ідентичність у 1960-х – 1980-х рр. через призму періодики ВНЗ Харкова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Гельветика
Анотація
У статті через призму періодичних видань вищих навчальних закладів Харкова розглянуто процес формування ідентичності студентської молоді міста у 1960-ті – 1980-ті рр. Актуальність роботи полягає у тому, що вивчення проблем, пов’язаних з процесом ідентифікації в УРСР може пролити світло на причини краху радянської системи. Джерельну базу дослідження становлять газети вищих навчальних закладів міста: «Харківський університет», «Ленінські кадри», «Автодорожник», «За радянського лікаря», «За авіакадри», «Знання». Метою дослідження є провести у публікаціях періодичних видань вишів Харкова аналіз вербальних та візуальних образів, за допомогою яких відбувалася актуалізація радянської (неоімперської) та української ідентичностей і визначити співвідношення між ними. Шляхом аналізу візуальних та вербальних образів, які могли використовуватися для формування ідентичності серед студентського загалу було встановлено, що українська мова була постійно присутня на сторінках зазначених газет, за винятком однієї. Але роль української мови була зведена до простого засобу ретрансляції радянських цінностей. Дається взнаки активне використання епітетів, що мають яскраво виражений етатиський відтінок. Передусім, мова йде про епітет «радянський», який часто вживався разом зі словами «студент», «держава», «Україна». У своїй пропаганді комуністична влада використовувала образи, які мали доводити органічність для українців радянської ціннісної моделі та безапеляційність марксистськоленінської візії історії народів СРСР. Таким чином, в рамках формування «нової історичної спільноти» радянська влада намагалася створити наднаціональну універсальну ідентичність, в якій радянсько-російський компонент паразитував би на українському субстраті, а українська тематика була зведена до етнографічного рівня. The article examines the identity formation process of the city’s student youth in the 1960’s and 1980’s through the prism of periodicals of Kharkiv higher educational institutions. The relevance of the work lies in the fact that the study of problems related to the process of identification in the Ukrainian SSR can shed light on the causes of the collapse of the Soviet system. The source base of the research is made up of newspapers of higher educational institutions of the city: «Kharkivsky universytet», «Leninski kadry», «Avtodoroznyk», «Za radianskoho likara», «Za aviakadry», «Znannia». The purpose of the research is to conduct an analysis of verbal and visual images in the periodical publications of Kharkov universities, which were used to actualize the Soviet (neo-imperial) and Ukrainian identities and to determine the relationship between them. By analyzing the visual and verbal images that could be used to form an identity among the student population, it was established that the Ukrainian language was constantly present on the pages of the mentioned newspapers, with the exception of one. But the role of the Ukrainian language was reduced to a simple means of relaying Soviet values. Active use of epithets with a pronounced statist tone is indicated. First of all, we are talking about the epithet «soviet», which was often used together with the words «student», «state», «Ukraine». In its propaganda, the communist authorities used images that were supposed to prove to Ukrainians the organicity of the Soviet value model and the irrevocability of the Marxist-Leninist vision of the history of the peoples of the USSR. Thus, as part of the formation of a «new historical community», the Soviet authorities tried to create a supranational universal identity, in which the Soviet-Russian component would be a parasite on the Ukrainian substratum, and the Ukrainian subject was reduced to the ethnographic level.
Опис
Ключові слова
газети, ідентичність, періодика, радянська ідентичність, студенти, українська ідентичність, Харків, newspapers, identity, periodicals, Soviet identity, students, Ukrainian identity, Kharkiv
Цитування
Попович В. (Українська) радянська ідентичність у 1960-х – 1980-х рр. через призму періодики ВНЗ Харкова / В. Попович // Актуальнi питання гуманiтарних наук : міжвуз. зб. наук пр. молодих вчених / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип. 54, т. 2. – С. 23–29.