ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ХХ СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Об’єктивні труднощі у процесі формування педагогічної культури батьків викликані такими чинниками, як психологічна непідготовленість подружжя до виконання батьківської функції, недостатня компетентність педагогів у вибудовуванні міжсуб’єктної взаємодії, неготовність адміністрації закладів освіти проводити систематичну роботу з формування педагогічної культури батьків тощо. З огляду на це проблема формування педагогічної культури батьків не втрачає своєї актуальності. Під педагогічною культурою батьків ми розуміємо рівень їхньої освіти, здібностей, людських якостей, любові до дітей, виховної майстерності та досвід організації життя дітей у сім’ї. Педагогічна культура батьків складається з багатофункціональних духовно-моральних, психолого-педагогічних, морально-етичних, потребно-оцінних, комунікативних, інтелектуальних та нормативноправових аспектів. Термін «педагогічна культура» з’явився наприкінці 1950-х років, який у науковий побут увів засновник етнопедагогіки Г. Волков. Під педагогічною культурою він розумів середовище матеріальної та духовної культури народу, яка безпосередньо пов’язана з вихованням дітей – колиска та колискові пісні, іграшки та ігрові пісні, методи привчання та сукупність поглядів народу на підготовку підростаючого покоління до життя. Зміни, що відбувалися в 1960–1970 роках у суспільному житті країни знову актуалізували проблему сімейного виховання. В. Сухомлинський у роботі «Серце віддаю дітям» так формулює ознаки педагогічної культури: «одна з визначальних рис педагогічної культури – це почуття прихильності до дітей»; «найголовнішою рисою педагогічної культури має бути відчуття духовного світу кожної дитини». Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти формування педагогічної культури батьків у ХХ столітті: розкрито поняття педагогічної культури батьків в історії вітчизняної педагогічної думки, визначено її рівні та критерії; проведено теоретичний історичний аналіз розвитку сімейного виховання та формування педагогічної культури батьків; визначено методологічні підходи до вивчення педагогічної культури батьків. У другому розділі наведено практичні підходи до формування педагогічної культури батьків у ХХ столітті: розглянуто програмно-змістовне забезпечення роботи щодо формування педагогічної культури батьків у ХХ ст; визначено шляхи та форми психолого-педагогічної освіти для вдосконалення педагогічної культури батьків. У висновках доведено, що розглянута нами проблема педагогічної культури батьків залишається актуальною для сучасної освіти України. Вважаємо, що її рішення вимагає пошуку нових форм, методів та підходів до здійснення комунікації в системі «вчитель – батьки», а найголовніше – потреби обох названих сторін у взаємодії, оскільки від того, наскільки вона буде продуктивною, залежить успіх навчання та виховання сучасних школярів. Objective difficulties in the process of forming the pedagogical culture of parents are caused by such factors as the psychological unpreparedness of the spouses to perform the parental function, the insufficient competence of teachers in building interpersonal interaction, the unwillingness of the administration of educational institutions to carry out systematic work on the formation of the pedagogical culture of parents, etc. Given this, the problem of forming the pedagogical culture of parents does not lose its relevance. By the pedagogical culture of parents, we understand the level of their education, abilities, human qualities, love for children, educational skills and experience in organizing children's lives in the family. The pedagogical culture of parents consists of multifunctional spiritual-moral, psychological-pedagogical, moral-ethical, need-evaluative, communicative, intellectual and regulatory-legal aspects. The term "pedagogical culture" appeared at the end of the 1950s, which was introduced into scientific life by the founder of ethnopedagogy H. Volkov. By pedagogical culture, he understood the environment of the material and spiritual culture of the people, which is directly related to the upbringing of children - lullabies and lullabies, toys and game songs, training methods and a set of people's views on preparing the younger generation for life. The changes that took place in the 1960s and 1970s in the social life of the country brought the problem of family education up to date again. V. Sukhomlynskyi in his work "I give my heart to children" formulates the characteristics of pedagogical culture as follows: "one of the defining features of pedagogical culture is a feeling of attachment to children"; "the most important feature of pedagogical culture should be a sense of the spiritual world of each child." The graduation thesis consists of an introduction, two chapters, conclusions, a list of used sources and appendices. The first chapter examines the theoretical aspects of the formation of the pedagogical culture of parents in the 20th century: the concept of the pedagogical culture of parents in the history of domestic pedagogical thought is revealed, its levels and criteria are defined; a theoretical and historical analysis of the development of family education and the formation of the pedagogical culture of parents was carried out; methodological approaches to the study of the pedagogical culture of parents are defined. In the second chapter, practical approaches to the formation of the pedagogical culture of parents in the 20th century are given: the programmatic and content support of the work on the formation of the pedagogic culture of parents in the 20th century is considered; ways and forms of psychological and pedagogical education for improving the pedagogical culture of parents are determined. The conclusions prove that the problem of pedagogical culture of parents considered by us remains relevant for modern education in Ukraine. We believe that its solution requires the search for new forms, methods and approaches to communication in the "teacher-parent" system, and most importantly - the needs of both parties in interaction, since the success of education and education of modern schoolchildren depends on how productive it will be.
Опис
Ключові слова
педагогічна культура, батьки, сімейне виховання, педагогічні знання, сімейні цінності, pedagogical culture, parents, family upbringing, pedagogical knowledge, family values
Цитування
Старікова В. В. Формування педагогічної культури батьків в історії вітчизняної педагогічної думки ХХ ст. : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / В. В. Старікова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 69 с.
Колекції