ІСЛАМСЬКИЙ ФУНДАМЕНТАЛІЗМ: ПРИЧИНИ АКТИВІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Українсько-польське наукове видавництво «Liha-Pres»
Анотація
В умовах глобалізації ісламський фундаменталізм є ідеологією, що претендує на інтеграцію деструктивних доктрин і практик в єдине ціле і має ознаки тоталітарної. У своїй політичній риториці він об’єднує як традиційні мотиви (боротьба Заходу і Сходу, конфлікт цивілізацій, культур і релігій), так і різні форми соціального протесту (антиколоніалізм, націоналізм). У запереченні принципів ліберального суспільства і західної культури він виявився здатним набувати вкрай агресивних форм. У цих умовах важливо розмежувати іслам як релігію та політичну ідеологію. Автором зроблені висновки про те, що ключовим фактором активізації ісламського фундаменталізму наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст стали глобалізаційні процеси. Проте ісламський світ не заперечує глобалізацію, а висуває свій проєкт глобалізації – альтерглобалізацію як альтернативу сьогоднішнім процесам. Необхідна участь ісламського світу і врахування його інтересів, які виражаються сьогодні в самосвідомості, що вибудовується на основі політичної доктрини ісламу, адаптованої до умов глобалізації. In the conditions of globalization, Islamic fundamentalism is an ideology that claims to integrate destructive doctrines and practices into a single whole and has signs of totalitarianism. In his political rhetoric, he combines both traditional motives (the struggle between the West and the East, the conflict of civilizations, cultures and religions) and various forms of social protest (anti-colonialism, nationalism). In denying the principles of liberal society and Western culture, he proved capable of taking extremely aggressive forms. In these conditions, it is important to distinguish between Islam as a religion and a political ideology. The author concluded that globalization processes became the key factor in the activation of Islamic fundamentalism at the end of the 20th and the beginning of the 21st centuries. However, the Islamic world does not deny globalization, but puts forward its project of globalization - alter-globalization as an alternative to today's processes. It is necessary to participate in the Islamic world and take into account its interests, which are expressed today in self-awareness, which is built on the basis of the political doctrine of Islam, adapted to the conditions of globalization.
Опис
Ключові слова
ісламський фундаменталізм, політична ідеологія, глобалізація, альтерглобалізація, секуляризм, панісламізм, халіфат, Islamic fundamentalism, political ideology, globalization, alterglobalization, secularism, Pan-Islamism, caliphate
Цитування
Ямпольська Л. М. Ісламський фундаменталізм : причини активізації в сучасному світі / Л. М. Ямпольська // VІІ Конгрес сходознавців : зб. матеріалів, Київ, 27 листоп. 2023 р. ‒ Львів ; Торунь : Liha-Pres, 2023. ‒ С. 113‒117.